Besluitenlijst 01 april 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 april 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Subsidie Juvans 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de door Juvans voor 2014 aangevraagde subsidie te verlenen. Gevolg hiervan is dat de coördinatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin niet meer wordt gesubsidieerd. De bekostiging daarvan wordt uitgewerkt in een apart voorstel en betrokken bij de inrichting van de frontlijn. De frontlijn is de lokale samenwerkingsorganisatie van de basishulp en ondersteuning zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, maar ook vrijwilligerswerk en voorzieningen zoals de bibliotheek en buurthuizen.

Stukken

2.

Afhandeling motie begroting 2014 over rekentool

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren vanwege een motie die bij de behandeling van de begroting 2014 is aangenomen. De motie betreft de toepasbaarheid van het rekenmodel “Houdbaarheidstest gemeentefinanciën”. In de memo geeft het college aan dat het de test niet integraal gaat gebruiken maar wel enkele kernpunten uit de test zal toevoegen aan de toelichting op de balans.

Stukken

3.

Voorbereidingskrediet De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling De Grassen in Vlijmen beschikbaar te stellen. Met dit krediet kan de planvorming tot aan de vaststelling van het bestemmingplan verder worden bekostigd.

Stukken

4.

Vaststellen openbare besluitenlijst 25 maart 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 maart 2014 vastgesteld.

Stukken

5.

Projectsubsidies tweede tranche 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de tweede tranche 2014 projectsubsidie te verlenen aan Y2K Stichting Vestingstad Heusden voor een 17e handelsmarkt. De aanvraag van de Sportraad Heusden voor de Open Noord-Brabantse Speciale Spelen, een sportdag voor mensen met een verstandelijke beperking, is gedeeltelijk toegewezen. De overige zes aanvragen voor een projectsubsidie zijn afgewezen.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Partiele Herziening Het Hoog ll

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Partiële Herziening Het Hoog ll”. Hiermee wordt het mogelijk om bedrijven die groter zijn dan 1 hectare toe te laten op bedrijventerrein Het Hoog ll. Voor het overige blijft het geldende bestemmingsplan ongewijzigd. Het plan ligt vanaf 3 april 2014 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Stukken

Uitgelicht