Besluitenlijst 01 juli 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 01 juli 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beleidsregels kinderopvang Heusden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de ‘Beleidsregels kinderopvang gemeente Heusden 2013’. Aanleiding hiervoor is een wetswijziging waarbij de gemeentelijke verordening Kinderopvang is vervallen.

Stukken

2.

Elshoutse Zeedijk deelproject Verlande Wiel

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het deelproject Verlande Wiel aan de Elshoutse Zeedijk uit te voeren. Samen met projectpartners worden de Oudheusdense sluis en het kleine sluisje buiten de dijk gerestaureerd, een wandelpad met bijbehorende voorzieningen aangelegd en het wiel uitgebaggerd. De uitvoering van de werkzaamheden vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2014.

Stukken

3.

Onderhoud stadshaven

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten € 535.000 beschikbaar te stellen voor onderhoudswerkzaamheden aan de stadshaven in de vesting Heusden. Er zal daarbij ook sfeerverlichting worden aangebracht. Deze verhoogt de uitstraling en verbetert de veiligheid van bezoekers van de stadshaven. De werkzaamheden staan gepland in het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014.

Stukken

4.

Lening aan Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een lening te verstrekken aan de stichting De Voorste Venne ter bestrijding van het ontstane liquiditeitsprobleem. Aan deze lening zijn voorwaarden verbonden.

Stukken

5.

Jaarverslag registratie en handhaving kinderopvang 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag Kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 vastgesteld. Hierin zijn gegevens opgenomen over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en ter kennisname aangeboden aan de raad.

Stukken

6.

Aanpassing Winkeltijdenverordening inwerkingtreding

Behandelvoorstel

Na het raadsbesluit van 18 juni 2013 heeft het college nu besloten dat de aanpassing van de Winkeltijdenverordening op 1 juli 2013 in werking treedt.

Stukken

7.

Effecten meicirculaire 2013 op gemeenschappelijke regelingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een initiatiefbrief van de burgemeester van Oss aan de gemeenschappelijke regelingen regio Noordoost Brabant te ondersteunen. In deze brief wordt aangekondigd dat bezuinigingen die volgen uit de meicirculaire 2013 ook moeten worden verwerkt in de komende begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 25 juni 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 juni 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht