Besluitenlijst 01 juli 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 juli 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Renovatiewerkzaamheden buitensportaccommodaties 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een aantal renovatiewerkzaamheden op sportparken uit te laten voeren. Het betreft het aanbrengen van ondergrondse beregening en het plaatsen van een hekwerk in sportpark Oudheusden en het renoveren van een aantal tennisbanen in tennispark de Hoge Heide. De werkzaamheden zullen komende zomer worden uitgevoerd.

Stukken

2.

Programma van Eisen en aanbesteding ontwerp sporthal Dillenburg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het programma van eisen voor de nieuwe sporthal Dillenburg vast te stellen en het ontwerp van deze sporthal meervoudig onderhands aan te besteden. De eerste stap in het ontwerptraject is nu de opstelling van een voorlopig ontwerp.

Stukken

3.

Jeugdagenda 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de jeugdagenda “Van Wieg tot Werk” 2014 vastgesteld. De jeugdagenda geeft een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van het jeugdbeleid in de gemeente Heusden en een doorkijk naar de plannen voor 2014 en verder. Het college stuurt de jeugdagenda ter kennisname aan de raadsleden.

Stukken

4.

Verkoop groenstrook aan de Meester Prinsenstraat 12 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de groenstrook gelegen naast de Meester Prinsenstraat 12 in Haarsteeg te verkopen aan de eigenaar van dit pand.

Stukken

5.

Verzoek bijdrage Open Monumentendag 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de Heemkundekring Onsenoort een subsidie van € 5.500,00 te verlenen voor de Open Monumentendag 2014.

Stukken

6.

Projectsubsidies derde tranche 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de aanvraag van de Hervormde Gemeente Heusden voor een projectsubsidie gedeeltelijk toegewezen. De aanvraag van de Stichting eFFect is afgewezen.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid F van der Lee Heusden Transparant over overlast bij zwembad Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over overlast bij zwembad het Run beantwoord.

Stukken

8.

Hernieuwde beslissing op bezwaar planschade Norbertijnerstraat 2 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de tegemoetkoming in de geleden planschade voor het perceel Norbertijnerstraat 2 in Elshout in stand te houden. Dit besluit volgt op de uitspraak van de rechtbank hierover.

Stukken

9.

Mandaat tot ondertekening van beschikkingen starterslening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de teammanager van het Klant Contact Centrum (KCC) mandaat te verlenen om startersleningen op basis van een advies van SVn toe te kennen of af te wijzen.

Stukken

10.

Deelname Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de “Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur” van de provincie Noord-Brabant. De gemeente Heusden komt hiermee in aanmerking voor drie publieke laadpalen voor elektrische voertuigen.

Stukken

11.

Informeren woongegadigden voor plangebied De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de initiatiefnemers, die van plan zijn om in 2015 in plangebied De Grassen in Vlijmen te starten met de bouw van hun woning, te informeren over de grondprijs en vervolgens de te doorlopen procedure. Het college onderzoekt daarvoor de mogelijkheid van een snellere procedure via een zogenaamd projectbesluit.

Stukken

12.

Vaststellingsovereenkomsten Baanbrekers voor teruggave belastinggeld

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten op verzoek van Baanbrekers twee vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen. Hiermee kan bij de Belastingdienst een voorschot worden gevraagd op een verwachte teruggave van middelen over de jaren 2008 tot en met 2012.

Stukken

13.

Versnelde uitgifte en grondprijs vrije kavel De Gorsen in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mee te werken aan een versnelde uitgifte van een vrije kavel in plangebied De Gorsen in Elshout en daarbij vast te houden aan de grondprijs van € 345,00 per vierkante meter exclusief btw.

Stukken

14.

Voorgenomen sloop gymzaal De Demer Herptsestraat 4 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vast te houden aan het eerdere besluit van 3 december 2013 tot sloop van de gymzaal aan de Herptsestraat in Heusden en Stichting Scala hierover te informeren.

Stukken

15.

Voortgangsrapportage Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raadsleden met een memo te informeren over de voortgang van Metal Valley in Drunen.

Stukken

16.

Regionale afspraken continuiteit Bureau Jeugdzorg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een budgetbrief aan de stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant waarin, onder voorbehoud van instemming van raden met de begrotingen, voor de jaren 2015 en 2016 budget toegekend wordt voor de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering, spoedeisende zorg, coördinatiepunt gesloten jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) als onderdeel van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).
Verder heeft het college besloten om de heer Ronald Bakker (wethouder in de gemeente Waalwijk) te mandateren om namens de gemeente Heusden, als onderdeel van Hart van Brabant, afspraken te maken met Bureau Jeugdzorg over de continuïteit van de taakuitvoering.

Stukken

17.

Openbare besluitenlijst college 23 juni 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 juni 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht