Besluitenlijst 01 juni 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 01 juni 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Jaarstukken 2014 en ontwerp kaderbegroting 2016 met meerjarenraming Hart van Brabant Midpoint

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van het jaarrapport 2014 van de regio Hart van Brabant/Midpoint en in te stemmen met de ontwerp kaderbegroting voor 2016 van deze regio. Het college stelt de raad voor om door het indienen van zienswijzen daarbij enkele kanttekeningen te plaatsen.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

Jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2014, de 2e begrotingswijziging 2015 en de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Daarnaast stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming.

Stukken

3.

09:30 - 09:45 uur

Jeroen Bosch 500 in Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om de culturele manifestatie Jeroen Bosch 500 in Heusden in 2016 financieel te ondersteunen.

Stukken

4.

09:45 - 10:00 uur

Concept strategisch omgevingsbeleidsplan 2015 tot en met 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het concept van het ‘Strategisch omgevingsbeleidsplan 2015-2018’ en het daarbij behorende concept van de ‘Omgevingsanalyse’ ter bespreking voor te leggen aan de leden van de informatievergadering Bestuur en Beheer van 16 juni 2015.

Stukken

5.

10:00 - 10:15 uur

Jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017 2019 van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van Baanbrekers. Verder stelt het college de raad voor om de cliëntenparticipatie WSW over te dragen aan Baanbrekers. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Stukken

6.

10:15 - 10:30 uur

Selectie accountant voor jaarrekeningcontrole

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de accountantscontrole vanaf boekjaar 2015 te gunnen aan accountantskantoor BDO met de optie om na 1 jaar nog driemaal met 1 jaar te verlengen.
De raad behandelt dit voorstel in de vergadering van 7 juli aanstaande.

Stukken

7.

10:30 - 10:45 uur

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014 van de Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Verder stelt het college de raad voor om als zienswijze kenbaar te maken dat er een onderzoek en afrekening moet volgen over de overschrijding op de huisvestingskosten van brandweerkazernes. De raad behandelt dit voorstel in de vergadering van 7 juli aanstaande.

Stukken

8.

10:45 - 11:00 uur

Sociaal economisch plan 2015 2019 voor de gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het sociaal economisch plan voor de gemeente Heusden 2015 (SEP 2015) vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raad op 7 juli aanstaande.

Stukken

9.

11:00 - 11:15 uur

Openbare besluitenlijst collegevergadering 26 mei 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 mei 2015 vastgesteld.

Stukken

10.

11:15 - 11:30 uur

Benoeming plaatsvervangend griffier

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om mevrouw C. Selman te benoemen als plaatsvervangend griffier.

Stukken

Uitgelicht