Besluitenlijst 02 oktober 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 oktober 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 25 september 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 september 2012 vastgesteld

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 29 september 2012 en 5 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 28 september en 5 oktober 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Aanpassingen begraafplaats Heusden

Behandelvoorstel

Wanneer er geen maatregelen genomen worden zal begraafplaats Buytenhove in Heusden binnen twee jaar vol zijn. Het college heeft daarom besloten tot het treffen van een aantal maatregelen die de capaciteit zal vergroten. In overleg met de Heemkundekring worden de mogelijkheden bekeken om grafmonumenten met een monumentale waarde te bewaren.

Stukken

4.

Grondprijzen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de Uitvoeringsnota Grondprijzen 2013 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad die hierover op 8 november 2012 gelijktijdig met de begroting beslist. De basisprijs voor kavels bestemd voor woningen blijft € 345 per m2 exclusief BTW. Het college heeft de mogelijkheid hier 15% naar boven en naar beneden van af te wijken afhankelijk van de ligging van de kavel. Voor sociale woningen wordt een extra categorie toegevoegd. De nota is bestemd voor een ieder die een bouwrijpe kavel van de gemeente wil kopen. Voor kavels die vanaf 1 januari 2013 in de verkoop gaan, zullen de in de nota genoemde prijzen gelden.

Stukken

5.

Ontwikkel en realisatieovereenkomst centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college gaat de raad consulteren over het voornemen om de ontwikkeling en realisatie van het Centrumplan te gunnen aan Heijmans Vastgoed BV. Heijmans zal op en rondom het huidige plein o.a. een ondergrondse parkeergarage, winkels (waaronder een nieuwe supermarkt), horeca en ongeveer 45 koop- en huurwoningen realiseren. Naar verwachting zal het nieuwe centrum eind 2016 worden opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden zullen de huidige winkels rondom het plein op enige wijze bereikbaar blijven.

Stukken

6.

Evaluatie inkoopbeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft de evaluatie van het inkoopbeleid vastgesteld. De afgelopen periode is ingezet op het stimuleren van de lokale economie, het ondersteunen van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en op duurzaam inkopen. Uit de evaluatie blijkt dat op deze gebieden goede resultaten zijn behaald.

Stukken

7.

vragen fractie DMP Heusden ex art 61 Rvo over Behoud Wederopbouwarchitectuur

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie DMP Heusden over het behoud van de wederopbouwarchitectuur in de gemeente Heusden behandeld.

Stukken

8.

Vragen fractie GroenLinks ex art 61 Rvo over windmolens

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Groen Links over windmolens behandeld.

Stukken

9.

Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare ruimte van bedrijventerrein Nassaulaan sterk te verbeteren. De parallelweg-oost wordt flink opgeknapt, groenvakken worden verbeterd, lantaarnpalen krijgen LED-verlichting en het bedrijventerrein krijgt nieuwe bewegwijzering. De geschatte kosten van deze maatregelen zijn € 362.000.

Stukken

10.

Financiering regionaal arbeidsmarktbeleid 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor het regionaal arbeidsmarktbeleid 2013 een bedrag van € 70.000,- beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag voert Heusden samen met Waalwijk, Loon op Zand en de regio Hart van Brabant projecten uit op dit gebied. Ook worden uit dit budget de kosten betaald voor het aansturen van het Sociaal Economisch Team (SET) dat in de Langstraat uitvoering geeft aan het arbeidsmarktbeleid.

Stukken

11.

Compensatie Groenstructuurplan woningbouwlocatie Frans Halslaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met een compensatieregeling van het groenstructuurplan voor de woningbouwontwikkeling op de locatie aan de Frans Halslaan in Drunen. De groenstructuur op de woningbouwlocatie wordt financieel gecompenseerd, omdat andere vormen van compensatie niet mogelijk zijn.

Stukken

12.

Herstelmaatregelen Nieuwkuijkse Wiel

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten herstelmaatregelen te treffen aan het Nieuwkuijkse Wiel en directe omgeving.
De doelstelling is het verbeteren van de natuurwaarden, de waterkwaliteit en de recreatieve waarden. De maatregelen worden gefinancierd vanuit een provinciale subsidie “Herstel leefgebieden prioritaire soorten van natte zandgronden”. Bij de uitwerking en uitvoering zijn het Waterschap Aa en Maas en de Bosgroep Zuid-Nederland betrokken en wordt samenwerking gezocht met de lokale natuur- en milieuverenigingen. Voorafgaand aan de uitvoering zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Stukken

-

Rondvraag

Stukken

Uitgelicht