Besluitenlijst 03 april 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 april 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 27 maart 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 27 maart 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 30 maart en 6 april 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Verzoeken tot terugbetaling van de administratiekosten voor de wachtlijsten voor bouwgrond

Behandelvoorstel

De verzoeken tot terugbetaling van de administratiekosten voor plaatsing op de voormalige wachtlijst voor bouwgrond af te wijzen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Meeliftovereenkomst Brabant Water N.V.

Behandelvoorstel

In te stemmen met het sluiten van een 5-jarige meeliftovereenkomst tussen de gemeente Heusden en Brabant Water N.V. voor het incasseren van de rioolheffing en afvalstoffenheffing op de nota van Brabant Water N.V.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012

Behandelvoorstel

De gemeenteraad voor te stellen de “Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012” vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Nieuwsbrief februari van Welstandszorg Mooi Brabant

Behandelvoorstel

Kennis te nemen van de nieuwsbrief van februari 2012 van WzNB Mooi Brabant.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Standpunt voorstel regionalisering proces crisiscommunicatie

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het voorstel tot regionalisering van het proces crisiscommunicatie;
• in te stemmen met het inrichten van een piket voor de functies communicatieadviseur beleidsteam en hoofd actiecentrum voorlichting;
• kanttekeningen te plaatsen bij de financiële invulling van de piketregeling;
• in te stemmen met de voorgestelde dekking.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Jaarverslag integrale handhaving 2011

Behandelvoorstel

• het jaarverslag integrale handhaving 2011 vast te stellen en de raadsleden daarop via de griffie te attenderen;
• via de gemeentelijke informatiepagina en de website te attenderen op het jaarverslag;
• het jaarverslag toe te sturen aan de provincie en het Servicepunt Handhaving Brabant Noord.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Beëindiging jumelage met Idstein

Behandelvoorstel

De raad voor te stellen om de jumelage met Idstein te beëindigen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Subsidieaanvraag gemeentelijk monument Hedikhuizen

Behandelvoorstel

• voorlopig de maximale bijdrage van € 4.537,80 als subsidie toe te kennen;
• de bijdrage definitief toe te kennen na indiening van het gereedmeldingsformulier met bijbehorende stukken.

Stukken

11.

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie D66 Heusden inzake de koppeling tussen milieuvergunningen en bouwvergunningen

Behandelvoorstel

De fractie D66 Heusden te antwoorden conform de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Antennebeleid

Behandelvoorstel

• de raad voor te stellen het Antennebeleid vast te stellen;
• het Antennebeleid na vaststelling te publiceren op de gemeentelijke infopagina;
• het Antennebeleid na vaststelling ter kennis van Monet te brengen

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Aanpassingen gemeentelijke bouw-, monumenten- en brandveiligheidsverordening

Behandelvoorstel

De gemeenteraad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te stellen de gemeentelijke bouw-, monumenten- en brandveiligheidsverordening aan te passen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

Renovatiewerkzaamheden sportvelden 2012

Behandelvoorstel

1. een budget van € 18.250,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van ondergrondse beregening op het sportcomplex van FC Drunen;
2. een budget van € 38.470,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van ondergrondse beregening inclusief nieuwe pomp op het sportcomplex van SC Elshout;
3. een budget van € 7.300,- beschikbaar te stellen voor het laten uitvoeren van een keuring van de kunstgrasvoetbalvelden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

15.

Sportaccommodatie Dillenburg

Behandelvoorstel

De raad voor te stellen in te stemmen met de uitwerking van scenario 1C in een bouwkundig ontwerp voor de te realiseren sportaccommodatie Dillenburg.

Besluit

Aangenomen

Stukken

16.

Beslissing op bezwaar tegen weigeren ontheffing van verbod ex artikel 87 RVV

Behandelvoorstel

• het bezwaar gegrond te verklaren;
• het bestreden besluit te herroepen en de gevraagde ontheffing ex artikel artikel 87 van het RVV 1990 ten behoeve van het parkeren voor de garage op voetgangersgebied te weigeren.

Besluit

Aangenomen

Stukken

17.

Vaststellen GVVP

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het GVVP Heusden 2012 (GVVP);
• in te stemmen met de Nota van Inspraak en Reactie GVVP Heusden 2011;
• het GVVP Heusden 2012 aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 15 mei 2012;
• na besluitvorming van de gemeenteraad, de Nota van Inspraak aan betrokkenen toe te sturen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

18.

Evaluatie centrumplan Drunen

Behandelvoorstel

• kennis te nemen van het rapport evaluatie centrumplan Drunen;
• het rapport in de vergadering van 15 mei 2012 ter kennis te brengen van de gemeenteraad en de raad naar aanleiding van het rapport voor te stellen geen uitvoering te geven aan het besluit van 3 februari 2009 om tweerichtingenverkeer in te stellen op de Grotestraat-Raadhuisplein in Drunen (fase 2).

Besluit

Aangenomen

Stukken

19.

Actualisering verordening Wmo-adviesraad

Behandelvoorstel

• de verordening Wmo-adviesraad gemeente Heusden 2012 vast te stellen;
• de verordening Wmo-adviesraad gemeente Heusden 2008 in te trekken.

Besluit

Aangenomen

Stukken

20.

Verlenging raamovereenkomst WMO-hulpmiddelen

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het omschreven voorstel van Welzorg om de raamovereenkomst WMO-hulpmiddelen voor twee jaar te verlengen per 1 januari 2013;
• de te realiseren besparing ten gunste te brengen van de ombuigingstaakstelling voor de WMO vanaf 2013.

Besluit

Aangenomen

Stukken

21.

Integraal Huisvestingsplan 2012 - 2015

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het voorliggende Integraal Huisvestingsplan 2012 – 2015;
• de betrokken schoolbesturen te vragen hierover hun zienswijze kenbaar te maken;
• de gemeenteraad op basis van bijgaand raadsvoorstel voor te stellen het IHP vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht