Besluitenlijst 03 april 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 april 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 27 maart 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 27 maart 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Afwijken van de richttermijn voor de maximale looptijd van grondexploitaties voor De Grassen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een langere looptijd (tot en met 2031) van de grondexploitatie De Grassen en hiervoor gemotiveerd af te wijken van de richttermijn voor grondexploitaties van tien jaar uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 8 mei aanstaande.

Stukken

3.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’ vast te stellen. Dit plan maakt het verleggen van een hogedrukgasleiding in en bij Oudheusden mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 8 mei aanstaande.

Stukken

4.

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Akker-Oliemaat Vlijmen’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Akker-Oliemaat Vlijmen’. Het is een conserverend plan voor het deel van het centrum van Vlijmen aan De Akker-Oliemaat. Hierbij wordt een actuele bestemmingsregeling getroffen voor de bestaande situatie inclusief de beoogde uitbreiding van de Jumbo. Het plan ligt vanaf 12 april 2018 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Aanvullende subsidie Veilig Thuis 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Veilig Thuis Midden-Brabant voor 2018 een eenmalige aanvullende subsidie van € 22.447 toe te kennen. Deze subsidie wordt gegeven voor de uitvoering van wettelijke en bovenwettelijke taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stukken

6.

Aanpassing recht van opstal LTC de Klinkaert

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bestaande recht van opstal voor L.T.C. de Klinkaert in Drunen aan te passen en daarbij deze vereniging toestemming te geven voor geplande investeringen in het tennispark tot en met 2024. Het recht van opstal wordt hierdoor voor het eerst opzegbaar door een van de partijen na een periode van twintig jaar. Bij een opzegging van het recht van opstal door de gemeente zal sprake zijn van een opstalvergoeding op basis van een gecorrigeerde vervangingswaarde.

Stukken

7.

Jaarverslag VTH Wabo 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2017’ vast te stellen en ter kennisname naar de raadsleden te sturen.

Stukken

8.

(Her)benoeming leden Commissie bezwaarschriften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de heer mr. J.J. Vogel en mevrouw mr. L. Opsteen te benoemen tot lid en de heer mr. R.G.L. van de Ven tot plaatsvervangend lid van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heusden.

Stukken

Uitgelicht