Besluitenlijst 03 december 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 december 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Asbest in basisscholen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de helft van de kosten voor de inventarisatie en sanering van asbest op de basisscholen te betalen. De schoolbesturen van de basisscholen betalen de andere helft van de kosten.

Stukken

2.

Constructiefout gevelopbouw Voetiusschool

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om budget beschikbaar te stellen voor het herstellen van de houten gevelopbouw bij de Voetiusschool in Vlijmen.

Stukken

3.

Asbest d Oultremontcollege

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de kosten van de asbestsanering bij het d’Oultremontcollege te betalen.

Stukken

4.

Woningbouwplanning 2013 2030

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe woningbouwplanning voor 2013 tot en met 2030 vastgesteld. Deze planning geeft een beeld van hoeveel woningen waar gepland zijn in de gemeente Heusden. Totaal zijn in deze periode 3.350 te bouwen woningen gepland. In de planning is ruimte ontstaan voor niet geplande woningen door nieuwe initiatieven. Daarom heeft het college ook besloten dat die woningbouwverzoeken op inhoud worden getoetst waarna er een besluit op wordt genomen.

Stukken

5.

Beeindiging overeenkomst Het Groene Woud

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de streekorganisatie Het Groene Woud tot 1 januari 2015 voort te zetten. Volgend jaar opnieuw te evalueren.

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Heesbeen”. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vier weken ter inzage, van 12 december 2013 tot en met 8 januari 2014. Tijdens deze termijn kan iedereen inspraakreacties indienen.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van F van der Lee Heusden Transparant over beleidsregel niet geplande woningbouw

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over intrekking van de beleidsregel niet geplande woningbouw beantwoord.

Stukken

8.

Verkoop Willem van Oranjestraat 1 3 en 5 en ondergrond Wilhelminastraat 18 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het pand aan de Willem van Oranjestraat 1, 3 en 5 en de ondergrond van het pand Wilhelminastraat 18 in Drunen te verkopen. Verder heeft het college besloten om de huurovereenkomst met Vrije Tijds Club Drunen voor het pand aan de Willem van Oranjestraat 1 in Drunen te beëindigen.

Stukken

9.

Strategie panden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de aanvullende strategie voor de verkoop van gemeentelijke panden. Verder heeft het college besloten om een aantal panden te verkopen of te slopen.

Stukken

10.

Uitbesteding proces gehandicaptenparkeerkaart per 1 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om per 1 januari 2014 het aanvraag- en leveringsproces voor een gehandicaptenparkeerkaart uit te besteden aan Stichting SAP. Dit betekent dat burgers hun aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voortaan bij deze organisatie indienen.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst 26 november 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 november 2013 vastgesteld.

Stukken

12.

Voorbereidingskrediet kleedgebouw VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie voor VV Haarsteeg. Dit krediet is nodig om de plannen vorm te geven. In het voorjaar van 2014 zullen de voorbereidende werkzaamheden worden afgerond. Dan kan het besluit worden genomen om te starten met de realisatie van een nieuw kleedgebouw.

Stukken

Uitgelicht