Besluitenlijst 03 juli 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juli 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 26 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 juni 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 29 juni en 6 juli 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 29 juni en 6 juli 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Verkiezingen Tweede Kamer 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten 28 stembureaus aan te wijzen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. Stembureau De Brug in Drunen wordt vervangen door het nieuwe stembureau de Voorste Venne.

Stukken

4.

Vaststelling straatnamen woningbouwproject Herpt.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de straatnamen Abt van Grevenbroekstraat en Kees Verhoevenstraat toe te kennen in het nieuwe woningbouwproject gelegen tussen de Burgemeester Buijsstraat en de Hoofdstraat in Herpt.

Stukken

5.

Wateraansluiting kermis Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wateraansluiting voor de kermis in Haarsteeg te vervangen. Brabant Water heeft per 2012 het tarief voor dergelijke grote aansluitingen verhoogd. In plaats van één worden er twee lichtere aansluitingen geplaatst. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er niet meer met slangen over de weg gewerkt hoeft te worden.

Stukken

6.

Toepassing Antennebeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Antennebeleid, dat op 15 mei 2012 door de raad is vastgesteld, toe te passen bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen. Dit Antennebeleid geeft kaders voor de plaatsing van antenne-installaties binnen de gemeente Heusden.

Stukken

7.

Beschikbaar stellen subsidie Stichting Scala (Dunamis) voor duurzaamheidsprojecten op scholen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 7.250 aan Stichting Scala (Dunamis). Dunamis zet zich in voor het bevorderen van duurzaamheid en natuur- en milieu-educatie op de Scala-scholen in de gemeente Heusden. Het geld wordt ingezet voor projecten die in 2012 en 2013 worden uitgevoerd. Dunamis draagt zelf ook € 7.250 bij.

Stukken

8.

Heidijk, samenwerkingsovereenkomst Natuur- en Milieuvereniging Heusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van het beheer en onderhoud aan de Heidijk uit te laten voeren door Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden. De vereniging was afgelopen jaar al intensief betrokken bij het herstellen en vergroten van de natuur- en recreatieve waarde van de dijk. De vereniging en het college tekenen binnenkort hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Stukken

9.

Oversteekplaats fietsers Duinweg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een fietsersoversteekplaats te realiseren ter hoogte van de kruising Duinweg, Beethovenlaan en Eendenkooi om de veiligheid te vergroten. Door versobering van de gemeentelijke regeling voor leerlingenvervoer fietsen meer kinderen van buiten de kern Drunen naar De Regenboog, school voor speciaal onderwijs. De genoemde oversteek vormt nu nog een risico. Na de zomervakantie wordt gestart met de aanleg van de oversteekplaats.

Stukken

10.

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen.

Behandelvoorstel

Het college heeft het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 vastgesteld. Het afwegingsmodel dient als uitgangspunt bij handhavingacties als blijkt dat een houder van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Stukken

Uitgelicht