Besluitenlijst 03 juni 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juni 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Herbenoeming leden bezwarencommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot herbenoeming van de leden van de bezwarenadviescommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden gemeente Heusden voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar.

Stukken

2.

Gemeentegarantie en vestiging zakelijk recht MHCD

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de renovatie van een kunstgras hockeyveld van hockeyvereniging MHCD, door een garantstelling waardoor de hockeyvereniging in staat is om komende zomer het hockeyveld te renoveren.

Stukken

3.

Aanvraag planschadetegemoetkoming Hoofdstraat 15 in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaren van het perceel Hoofdstraat 15 in Herpt. Het verzoek was ingediend vanwege het bestemmingsplan “Herpt” waarin mogelijkheden zijn opgenomen voor woningbouw in het gebied tussen Hoofdstraat 15 en 17 in Herpt.

Stukken

4.

Uitspraak Raad van State drie planschadezaken Burgemeester van de Heijdenstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over drie toewijzingen van planschadetegemoetkoming. Het betreft de percelen aan de Burgemeester van de Heijdenstraat 83, 87 en 91 in Drunen. De toegekende tegemoetkomingen zijn juist bevonden.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst 27 mei 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 mei 2014 vastgesteld.

Stukken

6.

Eerste bestuursrapportage 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de eerste bestuursrapportage over 2014 vast te stellen. De bestuursrapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2014 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de stand van zaken per april van 2014. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 1.842.000 positief. De raad neemt naar verwachting op 1 juli aanstaande een besluit.

Stukken

7.

Voorjaarsnota 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor stellen om de voorjaarsnota 2014 vast te stellen. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2015 en de daarin opgenomen meerjarenraming. De voorjaarsnota geeft een eerste invulling van het onlangs opgestelde coalitieprogramma ‘Sociaal. Groen. Sterk. Heusden.’ Tevens worden daarin ombuigingsmaatregelen voorgesteld om het meerjarig saldo in de komende vier jaar terug te brengen tot nagenoeg nul. Bij de vaststelling van de begroting 2015 vindt hierover de definitieve besluitvorming plaats.

Stukken

8.

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2013. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 7,6 mln. nadelig. De raad neemt naar verwachting op 1 juli aanstaande hierover een besluit.

Stukken

9.

Evaluatie Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

de raad voor te stellen om:
- in te stemmen met de uitkomst van de evaluatie;
- een mogelijk alternatief verder uit te werken en daarna een keuze te maken voor een reparatieplan of dat alternatieve plan.

Stukken

10.

Steiger binnenhaven Vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voorlopige toestemming te verlenen aan de heer De Ruiter, eigenaar van jachthaven De Wiel, voor het plaatsen van de gevraagde steiger onder een aantal voorwaarden.

Stukken

11.

Rondvraag

Behandelvoorstel

Het college heeft de notitie “Bouwen op de kracht van inwoners – Van droom naar houdbare werkelijkheid” van J. Verbiesen d.d. 29 mei 2014
vastgesteld en besloten deze ter informatie naar de raad te sturen.

Uitgelicht