Besluitenlijst 03 maart 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 maart 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Opzegging huur en bruikleenovereenkomsten voor gemeentelijk pand Demer 1 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huurovereenkomst en de bruikleenovereenkomsten voor het gemeentelijk pand aan de Demer 1 in de vesting Heusden per 1 april 2016 op te zeggen.

Stukken

2.

Invoering optie kopen zonder risico verkoop eigen woning

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de optie ‘kopen zonder risico verkoop eigen woning’ in te voeren. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.dekavelwinkel.nl

Stukken

3.

Nota van uitgangspunten ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft een Nota van uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen’ vastgesteld.

Stukken

4.

Verhuizing wijkwinkel Oudheusden naar sporthal De Kubus

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wijkwinkel aan de Irenestraat in Oudheusden te verhuizen naar sporthal De Kubus aan de Kasteellaan. Er worden middelen beschikbaar gesteld om de ruimten in De Kubus op te knappen en ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn om als wijkwinkel te gebruiken. De werkzaamheden starten medio maart en eindigen voor de zomer van 2015.

Stukken

5.

Aankoop grond bij Wilhelminastraat 36a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot aankoop van een strookje grond met als tegenprestatie de aanleg van een ontsluitingsweg voor het pand Wilhelminastraat 36a in Vlijmen naar de openbare weg in het toekomstig plangebied De Grassen.

Stukken

6.

Visie voor Akkerpad in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een visie op de toekomstige ontwikkeling van woningbouw aan het Akkerpad in Vlijmen vastgesteld. De gemeente gaat niet zelf actief ontwikkelen maar laat het initiatief aan de eigenaren van de percelen daar.

Stukken

7.

Aanwijzen stemmentellers verkiezingen provinciale staten en waterschap 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om stemmentellers aan te wijzen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de algemene besturen van waterschappen op 18 maart 2015.

Stukken

8.

Deelname Brabants Manifest voor Samenwerking

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het Brabants Manifest voor Samenwerking. Wethouder
M. van der Poel zal dit manifest op 15 april aanstaande namens het college ondertekenen. In het manifest staan 6 vuistregels voor een optimale samenwerking van lokale overheden met burgers.

Stukken

9.

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor een periode van vijf jaar een nieuwe ‘achtervangovereenkomst’ met het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) aan te gaan. Stichting Woonveste neemt leningen op voor investeringen in maatschappelijk vastgoed. In het geval dat Stichting Woonveste voor deze leningen niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, betaalt het WSW de rente en aflossing tot een maximaal bedrag. Als dit maximale bedrag wordt overschreden, treedt de ‘achtervangfunctie’ in werking en verstrekt de gemeente leningen aan het WSW. Deze leningen worden uiteindelijk weer aan de gemeente terugbetaald.

Stukken

10.

Deelname Het Manifest Dommelvallei

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met Het Manifest Dommelvallei Wethouder M. van der Poel zal dit manifest namens het college ondertekenen. Het manifest spreekt zich uit over de wens om het ontwikkelde ‘Mozaïek Brabant’ verder uit te werken. ‘Mozaïek Brabant’ staat voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke ontwikkeling. De gewenste uitwerking is allereerst een (plan)studie die zich richt op uitvoeringsprojecten voor de Dommelvallei-gemeenten, waaronder de gemeente Heusden.

Stukken

11.

Onderhoud civieltechnische kunstwerken 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de brug in de Omloop in Hedikhuizen aan te passen zodat er tweerichtingsverkeer over één rijbaan voor gemotoriseerd verkeer mogelijk is. Daarnaast is besloten om de brug aan de Fortweg in Drunen te vervangen. De situatie van de brug in de Buitenwaardenweg verandert vooralsnog niet en hierover gaat het college in gesprek met belanghebbenden.

Stukken

12.

Aanwijzen trouwlocatie voor 26 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de boot ‘Catharinaplaat’ van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw uit Drimmelen aan te wijzen als trouwlocatie voor een dag, te weten 26 juni 2015.

Stukken

13.

Realisatie carpoolvoorziening ter hoogte van het Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een carpoolvoorziening ter hoogte van het Ei van Drunen. Deze komt in de plaats van het huidige carpool gedoogterrein, dat direct ten noorden van de Spoorlaan ligt. De werkzaamheden worden naar verwachting eind maart 2015 afgerond.

Stukken

14.

Evaluatie Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met voortzetting van het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt regio Hart van Brabant. Dit fonds heeft als doel bedrijven te faciliteren om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stukken

15.

Informatie over kosten gemeentelijk pand Herptsestraat 4 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren over de kosten van het gemeentelijke pand aan de Herptsestraat 4 in Heusden. Daarmee voldoet het college aan eerdere toezegging tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2015.

Stukken

16.

Openbare besluitenlijsten collegevergaderingen 23 en 24 februari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijsten van 23 en 24 februari 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht