Besluitenlijst 03 november 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 november 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststelling Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018’ en de daarbij behorende ‘Omgevingsanalyse’ vast te stellen. Verder is besloten om de door de fracties Gemeentebelangen en D66 Heusden gestelde vragen over het concept van dit omgevingsbeleidsplan te beantwoorden en de raadsleden hierover te informeren met een memo.

Stukken

2.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen’. Het plan ligt vanaf 12 november 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

3.

Tweede bestuursrapportage 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de tweede bestuursrapportage 2015 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2015 staan. Het gaat om de situatie per september van 2015. De tweede bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 27 oktober 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 oktober 2015 vastgesteld.

Stukken

5.

Beantwoording algemeen politieke vragen over de begroting 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de antwoorden op de algemeen politieke vragen van de raadsfracties over de begroting 2016 vast te stellen. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2016 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 12 november 2015.

Stukken

6.

Verhuur en opstalrecht perceel Dekkerseweg in Elshout voor Rijvereniging Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een huurovereenkomst aan te gaan en een recht van opstal te vestigen betreffende een perceel aan de Dekkersweg in Elshout. De overeenkomsten worden aangegaan met Rijvereniging Heusden.

Stukken

Uitgelicht