Besluitenlijst 04 april 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 april 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 28 maart 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 maart 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanvullend krediet sporthal Dillenburcht in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van sporthal Dillenburcht in Drunen. Deze sporthal vervangt sporthal Onder de Bogen en sportzaal De Hoge Heide. De realisatie van de sporthal loopt volgens planning. Na de zomervakantie wordt sporthal Dillenburcht in gebruik genomen en op 9 september 2017 is de officiële opening. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 mei aanstaande.

Stukken

3.

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming zijn sluitend. In 2018 wordt een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 mei aanstaande.

Stukken

4.

Bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen’

Behandelvoorstel

Het college besloot de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, Margietweg 19 Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om een geitenhouderij op deze locatie te vergroten. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 mei aanstaande.

Stukken

5.

Aanwijzing locaties ondergrondse containers omgekeerd inzamelen fase 2 Elshout en Vlijmen ten noorden van A59

Behandelvoorstel

Het college heeft de locaties vastgesteld van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor het omgekeerd inzamelen in Elshout en Vlijmen ten noorden van de A59 (fase 2 van het traject). Deze locaties zijn mede op basis van de voorkeurstemmen van inwoners gekozen. Ook heeft het college nadere regels vastgesteld over het inzamelen van restafval in verzamelcontainers. Het omgekeerd inzamelen in fase 2 start op 1 juni 2017.

Stukken

6.

Nadere regels afvalstoffenverordening

Behandelvoorstel

Het college stelt nadere regels vast op basis van de afvalstoffenverordening. Deze regels hebben te maken met de praktische gang van zaken bij het inzamelen van huishoudelijk afval. Zo wordt hiermee onder meer de inzamelfrequentie voor de verschillende afvalstromen geregeld, het verplichte gebruik van bepaalde inzamelmiddelen en de locaties van de inzamelvoorzieningen.

Stukken

7.

Verlenen opdracht voor kunstwerk halvezolenproject aan H. Lamers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kunstenaar H. Lamers een opdracht te verlenen voor het maken van een kunstwerk voor de Halvezolenlijn. Het kunstwerk komt op de Zeedijk in Drunen.

Stukken

8.

Verlenging Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2012-2016 als beleidslijn en voor de uitvoering van maatregelen te blijven hanteren tot vaststelling van het VGRP 2018-2022. Samen met het waterschap Aa en Maas kan hiermee de goede werking van het riool en de daarbij behorende overstorten worden gegarandeerd.

Stukken

9.

Overeenkomst met Koninklijke Sanders B.V. tot vestiging recht van opstal voor peilbuizen

Behandelvoorstel

Het college gaat een overeenkomst aan met Koninklijke Sanders B.V. voor het vestigen van een opstalrecht voor peilbuizen in en nabij de woningbouwlocatie Parklaan in Vlijmen. De peilbuizen maken onderdeel uit van het saneringsplan van Koninklijke Sanders B.V.

Stukken

10.

Vaststellen minimum canonpercentage erfpacht

Behandelvoorstel

Het college heeft voor nieuwe erfpachtovereenkomsten een minimum canonpercentage van 4 procent (inclusief 0,5 procent opslag voor administratie en beheerskosten) vastgesteld en dit gewijzigd in de algemene erfpachtvoorwaarden.

Stukken

Uitgelicht