Besluitenlijst 04 juni 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 04 juni 2012
Aanvang:
19:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 29 mei 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 29 mei 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 1 en 8 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 1 en 8 juni 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan Sportlaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Sportlaan Drunen. Het bestemmingsplan heeft tot doel het woonwagenterrein te herstructureren en daarmee de woonkwaliteit en brandveiligheid op het terrein te verbeteren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaar ten aanzien van weigering omgevingsvergunning bouw antennemast en kap bomen aan de Duinweg te Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een eerdere weigering van een omgevingsvergunning voor “het bouwen van een vakwerkmast met een antenne en het kappen van 9 bomen aan de Duinweg te Drunen”, ongegrond te verklaren. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt blijft in stand.

Stukken

5.

Beslissing op bezwaar ten aanzien van besluit tot tegemoetkoming in planschade Willy van den Berkstraat 2 te Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van een bezwaarschrift¸ de eigenaren van het pand Willy van den Berkstraat 2 in Haarsteeg een planschadevergoeding van € 1.850,-- toe te kennen. Daarmee wordt van het oorspronkelijke bedrag van € 1.800,-- afgeweken.

Stukken

6.

Beslissing op het bezwaar tegen de tracekeuze voor de randweg Vlijmen.

Behandelvoorstel

Er is bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 om in te stemmen met de tracékeuze voor de randweg Vlijmen. Het college heeft besloten het advies van de bezwaarcommissie te volgen en aan de raad voor te stellen het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De reden is dat de beslissing alleen bedoeld is om de kaders te stellen voor wat later nog in besluitvorming zal worden vastgelegd.

Stukken

7.

Beantwoording art-61 vragen van de fractie DMP Heusden inzake het terrassenbeleid in Heusden-vesting.

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen beantwoord die de fractie DMP Heusden heeft gesteld over het terrassenbeleid in Heusden-vesting.

Stukken

8.

Initiatief Maasfietsroute

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om het initiatief om een Maasfietsroute te realiseren te steunen. De gemeente Venlo heeft het initiatief genomen om bestaande fietsroutes van de bron tot aan de monding van de Maas aan elkaar te verbinden. In 2012 wordt het plan door de gemeente Venlo nader uitgewerkt en daarna wordt het opnieuw voorgelegd aan de betrokken gemeenten.

Stukken

9.

Vervanging tegelwerk zwembad Die Heygrave.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de tegels rondom het wedstrijdbad in Die Heygrave tijdens de schoolvakantie in juli/augustus te vervangen. Dit is nodig omdat deze tegels omhoog komen. In het najaar worden ook de tegels van de kleedruimte vervangen.

Stukken

10.

Beantwoording art. 61-vragen van de fractie Frans van der Lee inzake parkeren in de vesting Heusden.

Behandelvoorstel

Het college beantwoordt de vragen die de fractie Frans van der Lee heeft gesteld over het parkeren in de vesting Heusden.

Stukken

11.

Ontwerp-omgevingsvergunning bouwplan Bruneilaan te Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning “bouwplan Bruneilaan in Drunen” voor de onderdelen afwijken bestemmingsplan en bouwen. Dit ontwerp bevat het beoogde bouwplan voor de realisatie van 4 patiowoningen en 25 appartementen op de hoek van de Bruneilaan, Birmalaan en Statenlaan. Aanleiding voor het afwijken van het bestemmingsplan is dat de ontwikkeling op ondergeschikte onderdelen niet past binnen het bestemmingsplan. De ontwerpvergunning ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

Uitgelicht