Besluitenlijst 04 november 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 november 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Overgangsregeling beleidsregel 6 leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overgangsregeling vast te stellen voor het vervoer van leerlingen die al te maken hebben met de gevolgen van Passend Onderwijs. Zij komen voor dit schooljaar nog in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Stukken

2.

Ontwerpbegroting 2015 regio Hart van Brabant Midpoint Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te maken dat hij instemt met het ontwerp van de regiobegroting 2015 Hart van Brabant-Midpoint onder de voorwaarde van een bijdrage die in totaal maximaal € 150.000 bedraagt (voor Hart van Brabant en Midpoint samen) en met een aantal kanttekeningen voor 2016 en volgende jaren.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning kap bomen Frans Halslaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee bezwaren, tegen een verleende omgevingsvergunning voor de kap van zestien bomen aan de Frans Halslaan in Drunen, ongegrond te verklaren.

Stukken

4.

Uitgangspunten grondexploitaties 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om bij de grondexploitaties 2015 uit te gaan van geactualiseerde uitgangspunten over onder andere rente en inflatie. Zo blijft er een consequent en realistisch beeld van de grondexploitaties die de gemeente voert. De raad neemt hierover op 16 december aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Verkoop grootboekleningen der Nationale schuld

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geldleningen, die in het verleden aan het Rijk werden verstrekt, te verkopen aan het Rijk. De gemeente heeft circa € 33.000 uitgeleend en ontvangt hiervoor een eenmalige afkoopsom van het Rijk van circa € 52.000. Hier staat tegenover dat voor dit geld geen jaarlijkse rente meer wordt ontvangen.

Stukken

6.

Aanvraag omgevingsvergunning Van Schagenstraat 26 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten gedeeltelijk mee te willen werken aan een omgevingsvergunning voor het pand aan de Van Schagenstraat 26 in Elshout. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid voor de uitoefening van Remedial Teaching. Het gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning wordt geweigerd.

Stukken

7.

Vaststellen legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de legesverordening en de verordening lijkbezorgingsrechten met de daarbij behorende tarieventabellen voor 2015 vast te stellen. De raad neemt op 16 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

8.

Sportaccommodatie SHJ en Judoclub Drunen in plan Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een krediet van € 850.000,00 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de sportaccommodatie voor turn- en dansvereniging SHJ en Judoclub Drunen. Hierdoor wordt het mogelijk om begin 2015 te starten met de bouw van de nieuwe sportaccommodatie in het gebied Dillenburg in Drunen. De raad neemt op 16 december aanstaande een besluit.

Stukken

9.

Tweede bestuursrapportage 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de tweede bestuursrapportage (berap) vast te stellen. De berap brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2014 staan. Het gaat om de situatie per september van 2014. Het financiële resultaat van deze berap is € 1.222.000 negatief. Na de eerste bestuursrapportage bedroeg het verwachte begrotingssaldo € 1.912.000 positief waardoor het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2014 nu uitkomt op € 690.000.
De raad neemt op 16 december aanstaande een besluit over de tweede berap.

Stukken

10.

Beantwoording politieke vragen begroting 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de antwoorden op de algemene politieke vragen van de raadsfracties over de begroting 2015 vast te stellen. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2015 wordt behandeld in de raadsvergadering op 13 november 2014.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 28 oktober 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 oktober 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht