Besluitenlijst 05 april 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 april 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan De Grassen 1e fase

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Grassen 1e fase’ gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om fase 1 van De Grassen welstandsvrij te maken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 mei aanstaande. Daarna ligt het besluit inclusief de stukken 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

2.

Voorontwerpbestemmingsplan Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Elshout’. Dit bestemmingsplan bevat een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan van de bebouwde kom van Elshout. Het plan ligt vanaf 14 april 2016 gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

3.

Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 van het Stadsgewest Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming zijn sluitend. In 2018 wordt een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 mei aanstaande.

Stukken

4.

Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 mei aanstaande.

Stukken

5.

Kavelruil met Enexis aan de Birmalaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel grond aan de Birmalaan in Drunen te ruilen met Enexis B.V. Het daar aanwezige gasverdeelstation wordt verplaatst naar het perceel dat Enexis B.V. door de ruiling verkrijgt.

Stukken

6.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Heidijk 16, Vlijmen’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 17 mei 2016.

Stukken

7.

Beantwoording vragen over aanvraag omgevingsvergunning Oosterseweg 1 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de door raadsfracties gestelde vragen over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de Oosterseweg 1 in Elshout te beantwoorden met een memo en het onderwerp te agenderen voor de informatievergadering Ruimte van 20 april 2016.

Stukken

8.

Aanbieding ontwerpbestemmingsplannen Het Hoog II 2e partiele herziening en Donkhof ll Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ontwerpbestemmingsplannen ‘Het Hoog II, 2e partiële herziening’ en ‘Donkhof ll, Haarsteeg’ ter bespreking voor te leggen in de informatievergadering Ruimte van 20 april 2016.

Stukken

9.

Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland in de vorm van een achtergestelde lening op te hogen naar € 350.000. Vanwege de verwachte toename van de sociale leningen aan inwoners van Heusden de komende jaren, wordt de raad ook voorgesteld in te stemmen met een plafond van € 700.000.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 29 maart 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de besluitenlijst van 29 maart 2016 vast.

Stukken

Uitgelicht