Besluitenlijst 05 december 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 december 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 28 november 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 28 november 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Verkoop grond en opstallen voormalige Gieterij Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de grond en opstallen van de voormalige Gieterij Drunen op bedrijventerrein Metal Valley te verkopen aan Proudly Present BV.

Stukken

3.

Bestemmingsplan 'Centrum Vlijmen'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Centrum Vlijmen’ vast te stellen. Dit plan voorziet het centrum van Vlijmen van een planologische regeling. De raad neemt op 20 februari 2018 een besluit over het voorstel.

Stukken

4.

Ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3a’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3a. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 48 woningen op de locatie fase 3a in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 7 december aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Voortzetting samenwerking Nationaal Landschap Het Groene Woud

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de samenwerking met de regionale partners in het Nationaal Landschap Het Groene Woud voort te zetten. Hiervoor wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met een looptijd tot en met 2020.

Stukken

6.

Huisvesting consultatiebureau Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college gaat een huurovereenkomst aan voor een tijdelijke voortzetting van de huisvesting van het consultatiebureau aan de Achterstraat 37b in Vlijmen. Ondertussen wordt gewerkt aan de verhuizing van het consultatiebureau naar een andere, definitieve locatie in Vlijmen.

Stukken

7.

Begrotingswijziging 2017 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de begrotingswijziging 2017 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Daarnaast verzoekt het college het algemeen bestuur van het Stadsgewest
’s-Hertogenbosch om druk te houden op het proces tot overdracht van het beheer van de voormalige stortplaats De Vlagheide.

Stukken

8.

Vergoeding in verband met wijziging van postcodes in vijf kernen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ondernemers uit Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen en een deel van De Hoeven in Haarsteeg in aanmerking te laten komen voor een vergoeding van gemaakte onkosten vanwege de wijziging van hun postcode. Voor zo’n vergoeding geldt wel een aantal voorwaarden.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid A. Buijs (Heusden één) over wijziging postcodes voor vijf kernen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A. Buijs (Heusden één) over de wijziging van de postcode voor vijf kernen in de gemeente.

Stukken

10.

Geliberaliseerde pachtprijs 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de geliberaliseerde pachtprijzen voor 2018 gelijk te houden aan die van 2016 en 2017.

Stukken

11.

Transitievergoeding harmonisatie Stichting Peuterspeelzalen Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een incidentele transitievergoeding toe te kennen aan Stichting Peuterspeelzalen Heusden. Dit gebeurt vanwege de kosten die de stichting moet maken voor de omvorming van de organisatie. De harmonisatie van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen maakt deze omvorming noodzakelijk.

Stukken

12.

Notitie ‘Ketenzorg Dementie Midden-Brabant’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de notitie 'Ketenzorg Dementie Midden-Brabant' vast te stellen. Op basis van deze notitie worden nadere afspraken gemaakt met betrokken partijen over de invulling van de lokale zorg en ondersteuning op het gebied van dementie.

Stukken

13.

Vergoeding kosten wateroverlast basisschool Johannes Paulus in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de kosten voor het opsporen van een breuk in de waterleiding bij basisschool Johannes Paulus in Heusden te vergoeden.

Stukken

14.

Mandatering Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft de Kredietbank Nederland gemandateerd voor het afgeven van een verklaring ingevolge de Faillissementswet voor een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De uitvoering van deze activiteit maakt onderdeel uit van de bestaande dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de Kredietbank Nederland.

Stukken

Uitgelicht