Besluitenlijst 05 februari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 februari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 29 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 29 januari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 1 februari tm 10 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 1 tot en met 10 februari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Kavelruil

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gemeentelijke landbouwpercelen beschikbaar te stellen ten behoeve van kavelruil. In deze kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wordt er grond vrij geruild voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, ten behoeve van Plangebied de Gorsen en de Ecologische Verbindingszones. Alvorens de kavelruilovereenkomst wordt ondertekend, wordt de gemeenteraad op 27 maart uitgenodigd haar wensen en bedenkingen hier over uit te spreken.

Stukken

4.

Vaststellen Privacyreglement Basis Registratie Personen

Behandelvoorstel

Het college heeft het nieuwe Privacyreglement Basis Registratie Personen vastgesteld.
Dit reglement regelt de gegevensverstrekking binnengemeentelijk en buitengemeentelijk aan afnemers.

Stukken

5.

Voorontwerp bestemmingsplan VAL BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het voorontwerp bestemmingsplan VAL BV in procedure te brengen. Met dit bestemmingsplan wordt een regeling getroffen voor de bestaande afvalverwerking aan de Veldweg 7 te Haarsteeg. Verder voorziet het plan in de bouw van een Biovergassingsinstallatie die tot gevolg heeft dat de geurhinder van het bedrijf afneemt. Het plan ligt vanaf 14 februari gedurende 4 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan elke inwoner van de gemeente een zienswijze indienen.

Stukken

6.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd als gevolg van een reactie. De raad neemt op 26 maart 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

7.

Beeldkwaliteitsplan bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan en het exploitatieplan Geerpark vast te stellen. Naar aanleiding van een vijftal zienswijzen is het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd. De raad neemt op 26 maart 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo Fractie PvdA over parkeren gehandicapten

Behandelvoorstel

Het college heeft de vraag van de fractie PvdA over parkeren door gehandicapten in de gemeente Heusden afgehandeld.

Stukken

9.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heusden 2013 vast te stellen.

Stukken

10.

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aangepaste Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ter vaststelling aan te bieden aan de raad en tegelijkertijd de huidige verordening te laten intrekken.

Stukken

11.

Verkenning vervoer en dagbesteding

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een extern onderzoeksbureau opdracht te geven een verkenning uit te voeren naar vervoer en dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) handicap, waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor wordt. Het doel van de verkenning is om het vervoer en de dagbesteding efficiënter en effectiever in te kunnen zetten. Deze verkenning wordt uitgevoerd in afstemming met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand

Stukken

12.

Nieuwe stichtings en opheffingsnormen basisonderwijs per 1 augustus 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de door het ministerie van Onderwijs voor onze gemeente vastgestelde nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor basisonderwijs per 1 augustus 2013 voor kennisgeving aangenomen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool minimaal nodig heeft om te mogen beginnen. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool nodig heeft om geld te blijven ontvangen.

Stukken

13.

Vaststelling bestemmingsplan Koesteeg Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan Koesteeg, Nieuwkuijk vast te stellen. Dit bestemmingsplan is gewijzigd ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan. Na instemming door de raad wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Stukken

14.

Overslaan inspraakprocedure bestemmingsplannen Frans Halslaan en Kees Klerxstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om alleen de formele ter visie legging te doen voor de, in voorbereiding zijnde, bestemmingsplannen Kees Klerxstraat in Vlijmen en Frans Halslaan in Drunen. De informele inspraak wordt overgeslagen. Omwonenden en andere belanghebbenden zullen wel tijdens een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen worden geïnformeerd.

Stukken

15.

Beleidsregel niet geplande woningbouwverzoeken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de beleidsregel vast te stellen dat, voor zover de wettelijke regels hieraan niet in de weg staan, geen medewerking meer wordt verleend aan woningbouw die niet in de vastgestelde woningbouwplanning is opgenomen. Dit betekent vooral dat geen wijzigingen of vrijstellingen van bestemmingsplannen meer plaatsvinden voor de bouw van nieuwe woningen wanneer deze woning(en) niet zijn opgenomen in de vastgestelde woningbouwplanning. Binnen de gemeente zijn op dit moment ruim voldoende kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen. In de planning is verder geen ruimte voor extra nieuwe woningen.

Stukken

16.

Grondtransacties Wolput in Vlijmen en Veldweg in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de aankoop van panden voor de herstructurering van het oostelijk gebied bij de Wolput, Looiersteeg en Achterstraat in Vlijmen. Aan de Veldweg in Herpt wordt een perceel grond verkocht voor de landschappelijke inpassing van een op te richten vergistingsinstallatie

Stukken

Uitgelicht