Besluitenlijst 05 juni 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 juni 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 29 mei 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 29 mei 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Stand van zaken renovatie De Voorste Venne in Drunen

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een raadsinformatiebrief over de voortgang van de renovatie van De Voorste Venne in Drunen.

Stukken

3.

Medewerking aan realisatie padelbanen LTC De Hoge Heide in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van tennisvereniging LTC De Hoge Heide om twee padelbanen te mogen realiseren op tennispark De Hoge Heide in Vlijmen. De medewerking bestaat uit het vestigen van een recht van opstal en het verlenen van een garantstelling voor een door de vereniging af te sluiten geldlening. Het is de bedoeling van LTC De Hoge Heide om de padelbanen dit jaar nog te realiseren.

Stukken

4.

Deelname aan de regionale subsidieregeling ErvenPlus 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de regionale subsidieregeling ErvenPlus 2018. De regeling bevat een stimulans voor eigenaren om de biodiversiteit op hun erven in het buitengebied te vergroten.

Stukken

5.

Aanwijzen begraafplaatsen als permanente strooiplaats

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat op de huidige plantvakken en grasstroken van de begraafplaatsen Onsenoort, Duynhage en Buytenhove as mag worden verstrooid.

Stukken

6.

Vaststellen uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 2B-1’

Behandelvoorstel

Het college heeft het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 2B-1’ ongewijzigd vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 54 woningen op de locatie fase 2B-1 in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 14 juni aanstaande 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Heusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Heusden’. Hierbij wordt de regeling voor parkeren (en laden en lossen) zoals die nu in de bouwverordening is opgenomen, overgeheveld naar de geldende bestemmingsplannen in de gemeente. Hierdoor blijft in de hele gemeente toetsing aan parkeernormen mogelijk. Het plan ligt vanaf 14 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

8.

Raadsinformatiebrief stand van zaken transitie sociaal domein juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken transitie sociaal domein juni 2018’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze informatiebrief bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

9.

Aanwijzen van de leden van algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen 2018-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft voor de zittingsperiode 2018-2022 de leden aangewezen voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Heusden aan deelneemt.

Stukken

10.

Mandatering clustermanagers voor inzage-correctie-verwijdering persoonsgegevens

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het besluit op een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te mandateren aan de clustermanagers.

Stukken

Uitgelicht