Besluitenlijst 05 maart 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 maart 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de Openbare besluitenlijst van 26 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 februari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 1 tm 10 maart 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 1 maart tot en met 10 maart 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Verhuur grond aan de Eindstraat 23 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een huurovereenkomst af te sluiten voor een perceel grond van circa 60 m2 aan de Eindstraat 23 in Drunen.

Stukken

4.

Kappen en herplanten esdoorn nabij Esdoornstraat 20 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de kap van een esdoorn nabij de Esdoornstraat 20 in Drunen. Hierdoor wordt een goed bereikbare inrit mogelijk op dit adres. Er zal een nieuwe boom geplant worden op enkele meters van de oorspronkelijke plek.

Stukken

5.

Uitspraak rechtbank s Hertogenbosch planschadeverzoek Marijnenlaan 57 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch dat een afwijzing van een planschadeverzoek juist bevonden is. Het betreft hier de uitbreiding van een glastuinbouwcomplex in relatie tot de woning aan de Marijnenlaan 57 in Vlijmen.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Wolput Mortelweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wolput – Mortelweg’. Dit plan betreft een aantal percelen aan de Wolput en het zuidelijke deel van de Mortelweg in Vlijmen. Het bestemmingsplan vervangt enkele verouderde bestemmingsplannen. Het plan ligt vanaf 14 maart gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.

Stukken

7.

Herbouw bedrijfswoning Polderweg 3 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herbouw van een agrarische bedrijfswoning aan de Polderweg 3 in Heusden.

Stukken

8.

Verkoopovereenkomst Woonveste woningbouw woonwagenlocatie Kavelingweg Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst te sluiten met Stichting Woonveste voor de verkoop van 690 m2 grond aan de Kavelingweg in Haarsteeg. Op deze woonwagenlocatie worden door Woonveste huurwoningen gerealiseerd.

Stukken

9.

Overdracht onderhoud groen en bewegwijzering aan de Stichting Parkmanagement Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 190.000,00 aan de Stichting Parkmanagement Heusden beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag neemt deze stichting gedurende drie jaar het groenonderhoud en het onderhoud van de bewegwijzering op de bedrijventerreinen Groenewoud, Nieuwkuijk, Nassaulaan en Het Hoog over van de gemeente.

Stukken

10.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Kees Klerxstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor te realiseren woonbebouwing aan de Kees Klerxstraat in Vlijmen. Het ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Stukken

11.

Ontwerpbestemmingsplan Kees Klerxstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kees Klerxstraat, Vlijmen’. Dit plan maakt de bouw van maximaal twaalf goedkope koopwoningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Stukken

12.

Zienswijze beleidskader 2014 en functiestructuur Bevolkingszorg Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de beleidskaders 2014 en de functiestructuur bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De beleidskaders 2014 beschrijven het beleid en financiën voor het begrotingsjaar 2014. De functiestructuur bevolkingszorg beschrijft de regionale organisatie van de gemeente ter voorbereiding op crisis en rampen.

Stukken

13.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan. Het nieuwe bestemmingsplan is een actualisatie van twee verouderde plannen. Het plan ligt vanaf 7 maart 2013 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
In de bijlage ontbreekt nog de verbeelding, deze volgt zo spoedig mogelijk.

Stukken

Uitgelicht