Besluitenlijst 05 november 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 november 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de legesverordening en de verordening lijkbezorgingsrechten met de daarbij behorende tarieventabellen voor 2014 vast te stellen. De raad neemt op 17 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

2.

11e wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers op een aantal punten te wijzigen. Op verzoek van de raad is in de regeling het salaris van de medewerkers Baanbrekers gemaximeerd en is een integriteitparagraaf toegevoegd. Op een aantal andere punten is de regeling verder verbeterd.

Stukken

3.

Verkoop groenstrookjes aan Woonveste

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee strookjes grond te verkopen aan Woonveste vanwege een renovatieproject aan het Engelandplein en de Frankrijkstraat in Drunen.

Stukken

4.

Vaststellen Winkeltijdenverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een nieuwe Winkeltijdenverordening vast te stellen. Daarin zijn ruimere mogelijkheden opgenomen voor openstelling op zon- en feestdagen. Het nieuwe beleid wordt na een jaar geëvalueerd. De raad neemt op 17 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

5.

Rioolvervanging bomenbuurt in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ontwerp voor maatregelen in de ‘bomenbuurt’ in Nieuwkuijk vast te stellen. In deze buurt wordt het riool vervangen. Daarnaast worden de straten en daken van woningen afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt afgevoerd naar een bergingslocatie (wadi) waar het kan wegzakken in de bodem. De werkzaamheden starten naar verwachting in januari 2014.

Stukken

6.

Regeling paracommercie Drank en Horecawet 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een regeling over paracommercie op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In deze regeling staan voorschriften, die paracommerciële rechtspersonen in acht moeten nemen bij het schenken van alcohol, bijvoorbeeld in sportkantines of buurthuizen. Deze voorschriften voorkomen dat paracommerciële rechtspersonen oneerlijk concurreren met de reguliere horeca en streven alcoholmatiging na (vooral onder jeugdigen).
De raad neemt hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

7.

Kunstvisie Halvezolenlijn Verbindingen in beweging

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de kunstvisie voor de Halvezolenlijn “Verbindingen in beweging” en heeft € 53.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een kunstwerk op de route. Als locatie is hierbij het groene talud nabij de Zeedijk in Drunen in beeld.

Stukken

8.

Naar een excellente Agrifood regio in Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om kennis te nemen van de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma AgriFood Noordoost Brabant en in te stemmen met de programmalijn ‘Basics’, ter versterking van het woon-, leef- en werkklimaat in de regio. Verder stelt het college de raad voor in te stemmen met het ‘Convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant’. Uiteraard blijft Heusden vanuit De Langstraat, als krachtige magneet tussen twee regio’s, ook samenwerken binnen de regio Hart van Brabant.

Stukken

9.

Hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing HTR

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen inzake hernieuwde zendtijd voor vijf jaar voor de Heusdense Radio en Televisie Stichting (HTR). De raad neemt hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

10.

Reacties verhoging tarief toeristenbelasting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van een aantal ontvangen brieven die gericht zijn tegen het voorstel om de tarieven van de water- en toeristenbelasting te verhogen. Dit voorstel komt aan de orde tijdens de raadsvergadering van 7 november aanstaande.

Stukken

11.

Kernmanagement Drunen invoering reclamebelasting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van de ondernemers in Drunen om kernmanagement in het centrum van Drunen mogelijk te maken. Voor de financiering stelt het college aan de raad voor om reclamebelasting in te voeren in het centrum van Drunen. De raad besluit op 17 december aanstaande over het voorstel.

Stukken

12.

Openbare besluitenlijst 29 oktober 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 29 oktober 2013 vastgesteld.

Stukken

13.

Bestrijding onkruid op verharding

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om vanaf 2014 de onkruidbestrijding op verharding chemievrij uit te voeren. Ook worden er proeven uitgevoerd met nieuwe, innovatieve methoden. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking op dit gebied met de ‘Langstraatgemeenten’.
De raad neemt hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

14.

Faciliteren evenementen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huidige ondersteuning aan organisatoren van evenementen te continueren. Daarnaast is besloten alleen te overwegen om een sponsorpakket af te nemen bij evenementen met een duidelijke bovenregionale aantrekkingskracht, bezoekersaantallen en dito media-aandacht. Hierover zal steeds per geval een besluit worden genomen.

Stukken

15.

Verplichte digitale bekendmaking van verordeningen per 1 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de verplichte digitale bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen), die vanaf 1 januari 2014 gaat gelden, af te wijken van het inkoopbeleid. De jaarlijkse onderhoudskosten zullen vanaf 2015 in de begroting worden meegenomen.

Stukken

Uitgelicht