Besluitenlijst 06 augustus 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 augustus 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Gemeente Heusden kappen 2 moeraseiken Nobellaan Vlijmen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning onderdeel kappen te verlenen voor twee van de drie moeraseiken aan de Nobellaan te Vlijmen i.v.m. overmatige overlast.
De bomen worden komende winter gekapt en gecompenseerd op dezelfde locatie.

Stukken

2.

Bestemmingsplan Kees Klerxstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingspan voor de Kees Klerxstraat in Vlijmen vast te stellen. Dit bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt vanaf 31 oktober 2013 formeel ter inzage.

Stukken

3.

verkoop Monseigneur van Kesselstraat 27 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het pand aan de Monseigneur van Kesselstraat 27 te Vlijmen te verkopen voor een bedrag van 240.000 euro.

Stukken

4.

Beslissen op bezwaar monumentale status kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college heeft op 4 december 2012 geweigerd de Rooms Katholieke kerk van de Heilige Goddelijke Voorzienigheid met pastorie aan de Nassaulaan in Vlijmen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft nu een hiertegen ingediend bezwaarschrift ongegrond verklaard. De kerk verkrijgt geen monumentale status.

Stukken

5.

Vaststelling bestemmingsplan De Putter Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan de Putter, Vlijmen vast te stellen. Dit bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt na het raadsbesluit gedurende zes weken ter inzage.

Stukken

6.

Rapport staat van de rampenbestrijding 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het rapport “Staat van de Rampenbestrijding 2013” van de Inspectie Veiligheid en Justitie. In het rapport wordt aangegeven of de vijfentwintig veiligheidsregio’s voldoen aan Wet veiligheidsregio’s. Deze wet bepaalt aan welke eisen de veiligheidsregio’s moeten voldoen als het gaat om de voorbereiding op rampen en calamiteiten.

Stukken

7.

Besluit hogere grenswaarde de Putter Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de te realiseren woningbouw in het plangebied de Putter in Vlijmen (een uitbreiding van het Zuiderpark) hogere grenswaarden vast te stellen voor de daar toegestane geluidbelasting van wegverkeer. Het besluit ligt van 22 augustus tot en met 2 oktober ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Stukken

8.

Deelname verlengd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan een verlengd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan verbetering van de luchtkwaliteit. Het Rijk is voornemens om het NSL te verlengen tot 1 januari 2017.

Stukken

9.

Vaststelling bestemmingsplan Frans Halslaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan Frans Halslaan in Drunen vast te stellen. Dit bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt na het raadsbesluit gedurende zes weken ter inzage.

Stukken

10.

Vaststelling bestemmingsplan Bosscheweg 10 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Bosscheweg 10, Drunen’ vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad neemt op 17 september 2013 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst 30 juli 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 30 juli 2013 vastgesteld.

Stukken

12.

Representatierooster college week 32 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster in de periode 30 juli tot en met 8 augustus. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

13.

Bezwaar tegen weigering nemen besluit

Behandelvoorstel

Het college besluit Van Rooij niet-ontvankelijk in zijn bezwaar verklaren, conform het advies van de Commissie van de bezwaarschriften.

Stukken

Uitgelicht