Besluitenlijst 06 februari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 februari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 januari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 30 januari 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Vaststellen Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’ vastgesteld en de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’ ingetrokken. In de nieuwe subsidieregeling is een aantal eerder genomen besluiten verwerkt, waarmee de regeling volledig geactualiseerd is.

Stukken

3.

Voortgang van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’ in de regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college onderschrijft de uitgangspunten van de commissie Dannenberg voor de transitie van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’. Verder heeft college kennis genomen van het concept van de visie hierover in de regio Hart van Brabant.

Stukken

4.

Vaststellen straatnamen voor toekomstige woongebieden Victoria in Haarsteeg en De Gorsen in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft 8 nieuwe straatnamen toegekend voor het toekomstig woongebied Victoria in Haarsteeg en 3 straatnamen voor het toekomstig woongebied De Gorsen in Elshout.

Stukken

5.

Voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer gemeente 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van de archiefinspecteur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer bij de gemeente Heusden. Dit verslag dient als voortgangsrapportage over de uitvoering van geplande verbeteringen. Het college informeert de raadsleden hierover met een memo.

Stukken

6.

Benoemen van drie buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om drie buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen.

Stukken

7.

Aanwijzen drie toezichthouders op grond van de Wet basisregistratie personen

Behandelvoorstel

Het college heeft mevrouw I.H.L Schellekens, mevrouw M.M.J. Smits-van Herpt en de heer J.H.M. Gransier aangewezen als toezichthouder op grond van de Wet Basis registratie personen.

Stukken

8.

Wob-verzoek Brabants Dagblad declaraties gemeentebestuur 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om informatie die door het Brabants Dagblad is gevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar te maken en te verstrekken, zij het met weglating van persoonsgegevens in verband met privacybescherming. Het betreft de declaraties van collegeleden en raadsfracties over 2016.

Stukken

9.

Start procedure omgevingsvergunning kappen negen bomen Elshoutse Zeedijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van 9 bomen aan de Elshoutse Zeedijk in Doeveren. De bomen moeten worden verwijderd vanwege de worteldruk op het asfalt en daarmee de verkeersveiligheid voor de fietsers. De laanbeplanting blijft hierdoor voor het overgrote deel in stand en het landschappelijk beeld wordt nauwelijks aangetast. De te verwijderen bomen worden elders in de gemeente gecompenseerd.

Stukken

10.

Start procedure omgevingsvergunning kappen twee bomen Spoorlaan – Kastanjelaan West Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van de 2 eerste bomen van een laan van ongeveer 25 populieren aan de Spoorlaan-Kastanjelaan West in Drunen. De bomen moeten worden verwijderd vanwege de worteldruk op het asfalt en daarmee de verkeersveiligheid voor de fietsers. De laanbeplanting blijft hierdoor voor het overgrote deel in stand blijft, waardoor het beeld ter plaatse nauwelijks wordt aangetast. De te verwijderen bomen worden elders in de gemeente gecompenseerd.

Stukken

11.

Centraal flexbudget 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in 2018 extra personeel in te huren. Dit is noodzakelijk voor de voortgang van diverse reguliere werkzaamheden en projecten. De middelen die hiervoor noodzakelijk zijn, worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage. Het college informeert de raadsleden met een memo over dit besluit.

Stukken

Uitgelicht