Besluitenlijst 06 januari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 januari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 inclusief bijlage en toelichting vast te stellen. Deze beleidsregel vervangt een verouderd exemplaar uit 2010.

Stukken

2.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Heusden 2015 en Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden 2015 en de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015 vast te stellen. De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Stukken

3.

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een nieuwe ‘achtervangovereenkomst’ met het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) aan te gaan. Stichting Woonveste neemt leningen op voor investeringen in maatschappelijk vastgoed. Als Woonveste niet aan deze betalingsverplichtingen kan voldoen, betaalt het WSW de rente en aflossing tot een maximaal bedrag. Boven dit bedrag treedt de ‘achtervangfunctie’ in werking en verstrekt de gemeente leningen aan het WSW die deze uiteindelijk moet terugbetalen. De raad neemt op 10 februari een besluit.

Stukken

4.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 vast te stellen. De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Stukken

5.

Opstarten procedure kappen en herplanten bomen Torenstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de procedure te starten voor het kappen van 15 haagbeuken ter hoogte van Torenstraat 19 tot en met 85 in Drunen. Daar worden 7 bomen herplant en nieuwe onderbeplanting aangebracht. Herplant van 8 bomen gebeurt op een nader te bepalen locatie in het buitengebied.

Stukken

6.

Verkoop deel groenstrook naast Prinses Marijkestraat 14 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de groenstrook naast de Prinses Marijkestraat 14 in Drunen te verkopen aan de eigenaren van dit adres.

Stukken

7.

Normenkader 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid 2014 vast te stellen. Dit normenkader geeft aan waaraan de accountant moet toetsen bij de controle van de jaarrekening van de gemeente. De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Stukken

8.

Rapport Bestuurlijke toekomst Heusden Loon op Zand en Waalwijk en vervolgtraject

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van het definitieve rapport ‘Bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk’ en dit toe te sturen aan de leden van raad.

Stukken

9.

Vragen art 61 Rvo J Levink over transitie sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J. Levink (CDA) over de transitie in het sociaal domein beantwoord.

Stukken

10.

Aanvraag omgevingsvergunning voor ontheffing gebruik Kerkstraat 52 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvraag van een omgevingsvergunning om een ontheffing voor het vestigen van een hondenfokkerij aan de Kerkstraat 52 in Elshout te weigeren.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 23 december 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 december 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht