Besluitenlijst 06 juni 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 06 juni 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Krediet voor sporthal Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van sporthal Dillenburg in Drunen. Deze sporthal dient ter vervanging van sporthal Onder de Bogen en sportzaal De Hoge Heide. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van 2016 starten zodat de nieuwe sporthal in het voorjaar van 2017 kan worden opgeleverd. De gebruikers kunnen dan bij aanvang van het seizoen 2017 - 2018 gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

2.

Onttrekking onderwijsbestemming Von Suppestraat 3 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met het schoolbestuur Stichting Scala een gezamenlijke akte te ondertekenen waarin wordt verklaard dat het gebouw aan de Von Suppéstraat 3 in Drunen per 1 augustus 2016 niet meer wordt gebruikt als schoolgebouw. Hierdoor wordt het gebouw aan de onderwijsbestemming onttrokken en krijgt de gemeente er de beschikking over. Dit besluit houdt verband met de fusie tussen Speciale basisschool de Leilinde en Speciale basisschool de Regenboog.

Stukken

3.

Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Heusden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Heusden’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

4.

Samenwerkingsovereenkomst met Energiek Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van duurzame energie en energiebesparing.

Stukken

5.

Beleidsbegroting 2017 RAV Brabant Midden West Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de concepten van de jaarrekening 2015 en de beleidsbegroting 2017 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV). Daarbij wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over het concept van de beleidsbegroting 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaar Stichting Scala

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift van de Onderwijsjuristengroep namens Stichting Scala, ongegrond te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen het niet in aanmerking komen voor bekostiging van nieuwbouw van basisschool de Dromenvanger in Oudheusden.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar subsidieverzoek oplaadvoorziening Ambrosiushof Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college besloot een subsidie voor een oplaadvoorziening voor een elektrisch voertuig op eigen terrein aan de Ambrosiushof in Haarsteeg toe te kennen. Dit besluit is genomen vanwege een bezwaarschrift tegen een eerdere afwijzing van het subsidieverzoek.

Stukken

8.

Subsidie maatschappelijke opvang nieuwkomers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten Stichting Vluchtelingenwerk te subsidiëren voor de begeleiding van in Heusden gehuisveste vergunninghouders met als doel een snellere integratie. Hiervoor krijgt de gemeente ook extra geld van het Rijk. Daarnaast is besloten de vrijkomende middelen op de begroting onder de nieuwe noemer ‘Vluchtelingenopvang’ in te zetten voor het vluchtelingenbeleid van de gemeente.

Stukken

9.

Notitie richting een nieuwe aanpak van schulden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de notitie ‘Richting een nieuwe aanpak van schulden’ vast te stellen. De notitie bevat de hoofdlijnen voor een nieuwe verbeterde werkwijze voor inwoners met schulden. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

10.

Hernieuwd besluit verklaring van geen bedenkingen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om categorieën vast te stellen, waarvoor geen zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ is vereist. In die gevallen hoeven aanvragen van omgevingsvergunningen, die uitgebreid afwijken van een bestemmingsplan, niet te worden behandeld door de raad. De afhandeling verloopt daardoor een stuk efficiënter. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

11.

Vaststellen eerste wijziging van Legesverordening 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. Ook heeft het college beleidsregels voor het berekenen van de bouwkosten vastgesteld. Deze bouwkosten zijn van belang voor het bepalen van de leges die worden geheven voor een omgevingsvergunning bouwen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

12.

Financiele Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een nieuwe, geactualiseerde financiële verordening vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

13.

Begroting 2017 en jaarrekening 2015 GGD HvB

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de concepten van de jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de GGD Hart voor Brabant. Verder wordt aan de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over het concept van de begroting 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

14.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Meeuwaert

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’ vast te stellen. Het bestemmingsplan is grotendeels een conserverend plan en gaat uit van de bestaande mogelijkheden. Er is wel een ontwikkellocatie aan de Tongerloostraat opgenomen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 12 juli 2016.

Stukken

15.

Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Mulder

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om wethouder drs. M. Mulder ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar met ingang van 13 juli 2016. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.


M. Mulder heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging.

Stukken

16.

Vaststelling bestemmingsplan Donkhof ll Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkhof ll, Haarsteeg’ ongewijzigd vast te stellen. Daarna ligt het besluit inclusief de stukken zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

17.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F van der Lee Heusden Transparant inzake Gieterij Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de Gieterij Drunen beantwoord.

Stukken

18.

Stand van zaken Gieterij Drunen BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de erfpachtovereenkomst met Gieterij Drunen Beheer BV op te zeggen vanwege faillissement. Daarnaast heeft het college besloten de vordering van achterstallige erfpachtcanon in te dienen bij de curator van het failliete Gieterij Drunen Beheer BV. Het college informeert de raadsleden met een memo over de stand van zaken.

Stukken

19.

Omgevingsvergunning Meliestraat 2 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een woning aan de Meliestraat 2 in Vlijmen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit. De vergunning is dus ongewijzigd.

Stukken

20.

Omgevingsvergunning Heistraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van drie woningen aan de Heistraat in Vlijmen, tussen de huisnummers 27 en 41. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit. De vergunning is dus ongewijzigd.

Stukken

21.

Vaststelling bestemmingsplan Het Hoog ll 2e partiele herziening

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Hoog ll, 2e partiële herziening’, gewijzigd vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande. Daarna ligt het besluit inclusief de stukken zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 12 juli 2016.

Stukken

22.

Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein juni 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein juni 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

23.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid K Musters Gemeentebelangen over renteclaim Akkerstraat 6_8 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer K. Musters (Gemeentebelangen) over de renteclaim Akkerstraat 6/8 in Vlijmen.

Stukken

24.

Openbare besluitenlijst college 31 mei 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 31 mei 2016 vastgesteld.

Stukken

25.

Afsprakenkader bedrijventerreinontwikkelingen Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten ermee in te stemmen dat de gemeente Heusden voortaan samen met de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant afspraken maakt over nieuwe bedrijventerreinen. Over de vestiging van bedrijven met een kavel van 1 hectare of meer wordt afstemming gezocht in een nieuw op te richten gezamenlijk loket daarvoor.

Stukken

Uitgelicht