Besluitenlijst 06 juni 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 juni 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 mei 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 30 mei 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ontwikkelplan Landgoed Steenenburg vast te stellen. Het ontwikkelplan geeft de richting en de kaders aan voor de herontwikkeling van de Poort van Heusden. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

3.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026 (IHP) vast te stellen. Het is een ambitiedocument voor verdere beleidsontwikkeling op het gebied van de onderwijshuisvesting. Het IHP beslaat twee perioden. Voor de eerste vijf jaren, de korte termijn (2017 t/m 2021), zijn de voorstellen per jaar toegelicht. Voor de daaropvolgende periode van vijf jaren geeft het IHP een doorkijk naar de voorstellen voor de langere termijn. Het IHP voorziet onder meer in twee pilots voor vervangende nieuwbouw voor de scholen in Oudheusden (De Dromenvanger en De Leilinde) en basisschool De Bussel in Vlijmen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

4.

Voorgenomen deelname aan softwarecoöperatie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het plan om als gemeente Heusden deel te gaan nemen aan de ICT Coöperatie Beware U.A. De verwachting is dat deze coöperatie in staat is om noodzakelijke software goedkoper, slimmer en sneller te (laten) bouwen. De deelnemende gemeenten worden (mede-)eigenaar van deze software. Zo worden ze minder afhankelijk van grote softwareleveranciers. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

5.

Evaluatie subsidiebeleid 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de resultaten van de evaluatie van het subsidiebeleid, de notities ‘Evaluatie uniforme subsidieregeling voor sociaal culturele voorzieningen 2017’ en ‘Harmonisatie huurtarieven gemeentelijke buurthuizen 2017’ vast te stellen en het subsidiebeleid verder niet te wijzigen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

6.

Evaluatie Ontwikkelplan SPORT volop in beweging 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor de evaluatie van het ‘Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging’ vast te stellen. Deze evaluatie laat zien dat sport en bewegen onderdeel is geworden van het sociaal domein. Een groot deel van het actieplan is afgerond of tot het reguliere werk gaan behoren. Een volgende stap is nu het opstellen van een integraal sportinvesteringsprogramma. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

7.

Voorbereidingskrediet ontwikkeling woningbouw Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van woningbouw op het Oranjeveld en aan de Von Suppéstraat 3 in Drunen. Met dit krediet kan de planvorming tot en met het doorlopen van de ruimtelijke procedures worden bekostigd. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

8.

Begroting 2018 en jaarstukken 2016 van de GGD Hart voor Brabant en Regionale Ambulance Voorziening

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2018 van GGD Hart voor Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening. Verder stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekeningen 2016 van de GGD en de Regionale Ambulance Voorziening. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

9.

Aanschaf LIAS voor digitale begroting en jaarrekening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de software LIAS aan te schaffen om de begroting en jaarrekening digitaal te presenteren. Hiermee neemt de toegankelijkheid van de begroting en jaarrekening voor de raad en derden toe.

Stukken

10.

Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom voor perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom voor de bouw van een perceelafscheiding aan de Tongerloostraat in Elshout ongegrond verklaard. De last onder dwangsom blijft hierdoor in stand.

Stukken

Uitgelicht