Besluitenlijst 06 maart 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 maart 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 28 februari 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 28 februari 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 2 maart en 9 maart 2012.

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2011 en jaarverslag klachten 2011.

Behandelvoorstel

• kennis te nemen van het jaarverslag 2011 van de Commissie bezwaarschriften;
• het jaarverslag klachten 2011 vast te stellen;
• beide jaarverslagen ter kennisname aan te bieden aan de leden van de raad.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Brief bewonersvereniging Vijfhoevenlaan betreffende randweg Vlijmen.

Behandelvoorstel

De bewonersvereniging Vijfhoevenlaan te antwoorden conform de bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie Frans van der Lee over de stand van zaken omtrent het bestemmingsplan voor VAL BV aan de Veldweg 7 te Haarsteeg.

Behandelvoorstel

De fractie Frans van der Lee te antwoorden conform de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Vaststelling wijzigingsbesluit Laagstraat 8, Oudheusden.

Behandelvoorstel

• Het wijzigingsbesluit Laagstraat 8, Oudheusden ongewijzigd vast te stellen;
• het vaststellingsbesluit bekend te maken via de Staatscourant, de Scherper en de gemeentelijke website.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Ontwerp omgevingsvergunning klimaatbuffer - deelproject A.

Behandelvoorstel

• Het ontwerp van de omgevingsvergunning vast te stellen;
• de stukken gereed te maken voor ter inzage legging;
• dit besluit te publiceren in de Scherper, de Staatscourant en via elektronische weg;
• de stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen en eenieder de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen;
• de bevoegde instanties om advies te vragen;
• het ontwerp ter kennisname naar de raad te zenden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Realisatie glasvezelnetwerk Heusden.

Behandelvoorstel

• De teammanager Ontwerpbureau Openbare Ruimte de onderhandelingen namens de gemeente te laten voeren;
• bij de onderhandelingen externe expertise in te huren.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Hoger beroep besluit WWB budget 2010 en besluit gebundelde uitkering WWB 2011.

Behandelvoorstel

In te stemmen met het aantekenen van hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank in Breda over het WWB budget 2010 en het besluit gebundelde uitkering WWB 2011.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht