Besluitenlijst 06 november 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 november 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 30 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 30 oktober 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 2 tm 11 november

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 2 tot en met 11 november 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Vaststellen verordening leges 2013 tarieventabel en vaststellen tarieven 2013 voor bijdrage in de rioolaansluitkosten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel voor 2013 vast te stellen. Op basis van deze verordening brengt de gemeente leges in rekening voor bijvoorbeeld het verstrekken van een rijbewijs en paspoort.
Het college stelt daarnaast voor om nieuwe tarieven voor aansluitingen op het riool vast te stellen.

Stukken

4.

Kernmanagement Drunen invoering reclamebelasting.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van ondernemers in Drunen om kernmanagement in het centrum van Drunen mogelijk te maken. Doel van kernmanagement is de leefbaarheid en het ondernemersklimaat te verbeteren. Voor de financiering stelt het college de gemeenteraad voor om reclamebelasting in te voeren in het centrum van Drunen. De opbrengsten worden via een subsidie beschikbaar gesteld aan de op te richten Stichting Kernmanagement Drunen.

Stukken

5.

Brief Stichting Cuypersgenootschap Wederopbouwarchitectuur.

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief van de Stichting Cuypersgenootschap beantwoord. In de brief pleit deze stichting voor een selectie van de belangrijkste bouwwerken uit de wederopbouwperiode en het aanwijzen tot gemeentelijk monument van deze bouwwerken. Het college geeft in de brief aan vast te houden aan de bestaande monumentenlijst.

Stukken

6.

Procedureverordening planschade.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een nieuwe procedureverordening planschade vast te stellen. De verordening gaat onder andere over de manier waarop een adviseur, die bij de behandeling van planschadeverzoeken moet worden ingeschakeld, wordt aangewezen en de manier waarop deze tot een advies komt.

Stukken

7.

Uitspraak rechtbank Hertogenbosch perceel tussen Kleinestraat 27 en 27a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft op 18 januari 2011 een bouwvergunning eerste fase verleend voor een woning met garage op het perceel tussen Kleinestraat 27 en 27a in Drunen. De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 12 oktober 2012 het bezwaar dat tegen deze vergunning is ingediend, ongegrond verklaard. Het college heeft kennisgenomen van deze uitspraak.

Stukken

8.

Voorontwerpbestemmingsplannen woonwagenlocaties Heesbeen en Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie Parallelweg Heesbeen en het voorontwerp bestemmingsplan Nassaulaan Vlijmen. Met deze actualisatie worden de twee huidige, verouderde, plannen vervangen. Beide plannen liggen vier weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

9.

Uitspraak rechtbank Hertogenbosch Bizetlaan 28 en 30, Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft op 15 november 2010 een aanvraag om bouwvergunning voor de Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen afgewezen. De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 5 september 2012 deze afwijzing juist bevonden. Het college heeft kennisgenomen van deze uitspraak.

Stukken

10.

Educatieprogramma Wijde Biesbosch zuid.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de komende drie jaar het educatieprogramma Wijde Biesbosch-zuid financieel te ondersteunen. Met het programma van IVN-Brabant worden basisschoolleerlingen op een belevingsgerichte manier geïnformeerd en betrokken bij veranderingen in hun leefomgeving. Het programma beslaat de thema’s water, landbouw en biodiversiteit en landschap en cultuurhistorie. De methode is (met uitzondering van excursies) gratis voor scholen. Materialen worden uitgeleend via de bibliotheek.

Stukken

11.

Rapport Verkennende studie oost west Fietsstructuur Oostelijke Langstraat

Behandelvoorstel

Door het bureau Arcadis is voor het project “Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat” het rapport “Verkennende studie oost – west fietsstructuur Oostelijke Langstraat” opgesteld.
In dit rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan:
- de realisatie van een goede en snelle fietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch via het oude spoortracé aan de zuidzijde van de A59;
- het opwaarderen van de fietsvoorziening langs de Abt. Van Engelenlaan.
Het college heeft kennis genomen van het rapport en gaat akkoord met de aanbevelingen.

Stukken

12.

Gehandicaptenparkeerkaart

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvraagprocedure voor de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te wijzigen. Daarnaast is besloten de legeskosten voor een GPK per 1 januari 2013 te verhogen naar € 103,-. De GPK wordt opgenomen in de kwijtscheldingsregeling.
Verder zullen de aanvragers van een GPK vanaf 1 januari 2014 zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van een medisch advies en de kosten hiervoor.

Stukken

13.

Invulling bezuinigingen 2013 op subsidies.

Behandelvoorstel

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de gemeenteraad besloten om in 2013 € 80.000,- te bezuinigen op subsidies. In de begroting 2013 is al voor een bedrag van € 58.800,- opgenomen aan bezuinigingen. Het college heeft besloten om aanvullende bezuinigingen door te voeren op lokaal onderwijsbeleid, aankoop materialen, wachtgeldregeling schooltandverzorging en WMO adviesraad.
Hiermee wordt in totaal € 71.400,- bezuinigd en er wordt gezocht naar verdere bezuinigingsmogelijkheden.

Stukken

Uitgelicht