Besluitenlijst 07 april 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 april 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verlenging Beleidsplan integrale handhaving en uitvoeringsprogramma 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Beleidsplan integrale handhaving 2013 en 2014’ en het ‘Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2014’ te verlengen totdat er in de loop van dit jaar een nieuw omgevingsbeleid is. De raadsleden worden met een memo hierover geïnformeerd.

Stukken

2.

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning bouw woning met garage Burg Stiegerstraat 44 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bezwaren tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met garage op het perceel Burgemeester Stiegerstraat 44 te Drunen gedeeltelijke gegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft wel in stand onder verbetering van de daaraan ten grondslag liggende motivering. Verder plaatst de gemeente door en voor haar rekening 3 leilindes om aantasting van de privacy op het perceel Burgemeester van der Heijdenstraat 73 te voorkomen.

Stukken

3.

Samenwerkingsovereenkomst volwasseneneducatie met gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst over volwasseneneducatie aan te gaan met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Stukken

4.

Actualisering subsidiebeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met concepten die zijn opgesteld voor de actualisering van het subsidiebeleid: de Actualisering Kadernota Subsidiebeleid 2015, Notitie uniforme subsidieregeling sociaal-culturele voorzieningen, de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016 en de Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016. Deze concepten worden tot en met 27 april 2015 ter inzage gelegd en tot die tijd bestaat de mogelijkheid om hierover een zienswijze in dienen.

Stukken

5.

Jaarverslagen bezwaarschriften en klachten 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2014 en daarnaast het jaarverslag klachten 2014 vastgesteld.

Stukken

6.

Subsidieaanvraag laadvoorziening op eigen terrein Rijnring 74 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Rijnring 74 in Drunen.

Stukken

7.

Subsidieaanvraag laadvoorziening op eigen terrein Rijnring 74 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Rijnring 74 in Drunen.

Stukken

8.

Zienswijze Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met het document ‘Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord’. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

9.

Uitstel evaluatie Regeling paracommercie Drank en Horecawet

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een evaluatie van de Regeling paracommercie Drank- en Horecawet uit te stellen tot het laatste kwartaal van 2015 en de raadsleden hierover te informeren.

Stukken

10.

Vaststelling wijzigingen bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg Herziening 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Vlijmen en Vliedberg Herziening 2013’ op enkele onderdelen te wijzigen en vast te stellen. In het plan wordt zo de tussenuitspraak van de Raad van State van 25 februari 2015 verwerkt. Het voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande

Stukken

11.

Vaststelling bestemmingsplan Heusden Buitengebied Reparatieplan deel B

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied Reparatieplan deel B’ vast te stellen. In dit plan wordt aansluitend op het op 31 maart 2015 vastgestelde ‘reparatieplan deel A’, het resterende deel van de uitspraak van de Raad van State van 22 oktober 2014 verwerkt. Het voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

12.

Actualisatie Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Noord 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de actualisatie van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord maar daarbij de wens kenbaar te maken dat het risico ‘natuurbrand’ alsnog wordt toegevoegd aan het overzicht van de specifieke risico’s in de gemeente Heusden.
Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 12 mei aanstaande.

Stukken

13.

Aanvraag Rijksbijdrage explosievenonderzoek 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een rijksbijdrage aan te vragen voor het onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij om de locaties Geerpark, voormalig SAPA-terrein (Drunen) en het natuurherstelgebied tussen Heidijk en Wethouder van Buulweg en het Vlijmens Ven, voor zover liggend op Heusdens grondgebied.

Stukken

14.

Notitie over kostenbesparing begraafplaatsen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een notitie over mogelijke kostenbesparingen op de begraafplaatsen te agenderen voor de Informatievergadering Bestuur en Beheer op 21 april aanstaande.

Stukken

15.

Toekomst Het Run 2016 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gericht partijen te gaan benaderen met het verzoek een aanbod te doen voor de exploitatie van zwembad Het Run in 2016 en verder.

Stukken

16.

openbare besluitenlijst collegevergadering 31 maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 31 maart 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht