Besluitenlijst 07 februari 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 februari 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 31 januari 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 31 januari 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 3 en 10 februari 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Vaststelling koopzondagen

Behandelvoorstel

- de in het voorstel voor de diverse gebieden en voor de autobranche genoemde zon- en feestdagen aan te wijzen als koopzondag;
- het aanwijzen als koopzondag van het in de wet gestelde maximum aantal zon- en feestdagen te mandateren aan de Teammanager OOP/Bureau Veiligheid met een submandaat aan de behandelend ambtenaar

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Jaarverslag monumentencommissie 2010

Behandelvoorstel

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van de gemeentelijke monumentencommissie;
2. het jaarverslag ter kennis te brengen van de leden van de gemeenteraad en het via de gemeentelijke website voor een breder publiek te ontsluiten

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Uitbreiding Bibobbeleid

Behandelvoorstel

A. Het toepassingsbereik van het gemeentelijk Bibobbeleid uit te breiden tot:
1. de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ingeval van:
a) Een aanvraag met de gebruiksfunctie: woonfunctie (eensgezinswoningen en bestemd eigen bewoning), waarbij sprake is van een bouwsom > € 500.000,--;
b) Een aanvraag met als gebruiksfunctie: woonfunctie (kamerverhuur);
c) Een aanvraag met als gebruiksfunctie woonfunctie: woongebouw waarbij
sprake is van een bouwsom > € 750.000,-;
d) Een aanvraag met als gebruiksfunctie: horeca, waarbij sprake is van een nieuwe locatie of een verbouwing van een bestaande locatie met een bouwsom > € 100.000,--, waarvoor geen drank- en horecavergunning of horeca-exploitatievergunning vereist is;
e) Een aanvraag met als gebruiksfunctie:
- logies (pension);
- sport, waarbij sprake is van een particuliere sportschool;
- belwinkel;
- occasion- en autobedrijf;
- afval, be- en verwerkingsbedrijf;
- import- en exportbedrijf;
- vastgoedbedrijf;
- kunsthandel;
- kledingatelier;
- uitzendbureau;
- beauty, wellness en saunabedrijf;
- tattooshop;
- projectontwikkelaar.

2. de omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting in de volgende branches, voor zover daarvoor een omgevingsvergunning is vereist:
a) de transportsector;
b) de vuurwerkhandel;
c) de afvalverwerkingsbranche;
d) herstelinrichtingen voor motorvoertuigen.


B.
Voor een eerste fase van de uitvoering van het uitgebreide Bibobbeleid ingaande het jaar 2012 een structureel budget van € 25.000,-- beschikbaar te stellen en dit budget ten laste te brengen van de stelpost voor uitvoering van nieuw beleid / knelpunten bestaand beleid.
D.
De raad bij de voorjaarsnota 2012 uit te nodigen de resterende, voor totale uitvoering van het uitgebreide Bibobbeleid benodigde structurele middelen ten bedrage van € 64.000,-- (€ 89.000,--minus € 25.000,-) beschikbaar te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Gemeentelijke inzet vrijwilligerswerk

Behandelvoorstel

In te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke inzet voor vrijwilligerswerk in het kader van NL Doet.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Tijdelijke huisvesting Modus

Behandelvoorstel

In principe in te stemmen met de tijdelijke plaatsing (maximaal 5 jaar) door Stichting Modus van units voor twee kantoorplekken en een vergaderruimte op het noordelijke binnenterrein van de Voorste Venne.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Voortzetting leefomgevingstoezicht

Behandelvoorstel

- de overeenkomst met P1 inzake het parkeertoezicht in de Vesting Heusden met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2012;
- het leefomgevingstoezicht voor één jaar te gunnen aan P1 overeenkomstig het voorstel;
- uiterlijk in mei 2012 een besluit omtrent de voortzetting van het parkeer- en leefomgevingstoezicht tegemoet te zien.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht