Besluitenlijst 07 januari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 januari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de volledig geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. In de APV staan regels over openbare orde en veiligheid, evenementen, horeca, kappen van bomen, etc. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

2.

Nieuwe kaders hondenbeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de notitie “Hondenbeleid gemeente Heusden” vast te stellen. De raad stelt zo nieuwe kaders voor het hondenbeleid. Het college zal vervolgens het hondenbeleid verder uitwerken. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

3.

Aanvraag rijksbijdrage voor onderzoek opsporing en ruiming van explosieven

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een aanvraag te doen voor een rijksbijdrage in onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij om de volgende locaties: aansluiting A59 op het onderliggende wegennet ter hoogte van Ei van Drunen, Geerpark, Centrumplan Vlijmen en het natuurherstelgebied tussen Heidijk en Wethouder Van Buulweg. De raad neemt op 18 februari a.s. een besluit.

Stukken

4.

Nota gezondheidsbeleid regio Midden Brabant 2014 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de eerste regionale nota gezondheidsbeleid. De nota is door negen gemeenten uit de regio Midden-Brabant in samenspraak met GGD Hart voor Brabant opgesteld voor de jaren 2014 en 2015.

Stukken

5.

Uitspraak rechtbank planschadezaak Th Rijkenstraat Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat toewijzing van een planschadetegemoetkoming juist bevonden is. Het betreft hier de Theodorus Rijkenstraat 24 in Elshout.

Stukken

6.

Omgevingsvergunning training en gedragcentrum voor honden aan de Hoeven 28 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een training- en gedragscentrum voor honden aan De Hoeven 28 in Haarsteeg. De activiteiten op de genoemde locatie hebben een beperkte omvang, maximaal zes combinaties (hond en eigenaar) gedurende maximaal tien uur per week.

Stukken

7.

Normenkader rechtmatigheid 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid 2013 vast te stellen. De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening van de gemeente. Hiervoor geeft de raad bij de accountant aan welke regelgeving hierbij van belang is. De raad neemt op 18 februari aanstaande een besluit.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 17 december 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 17 december 2013 vastgesteld. Op 24 en 31 december jl. was er geen collegevergadering.

Stukken

9.

Stand van zaken De Voorste Venne te Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een memo met de stand van zaken rondom De Voorste Venne in Drunen aan de leden van de raad te versturen..

Stukken

Uitgelicht