Besluitenlijst 07 juli 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 juli 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verhuur horeca Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de horecavoorziening van sportcentrum Die Heygrave te verhuren aan zwemvereniging AquAmigos en basketbalvereniging Vlijmscherp SVH.

Stukken

2.

Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een bedrag van € 473.282 beschikbaar te stellen voor de overheveling van het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De raad neemt hierover op 29 september 2015 een besluit.

Stukken

3.

Verkoop Duinweg 45 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel aan de Duinweg 45 in Drunen (kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie L, nummer 6970 gedeeltelijk) te verkopen.

Stukken

4.

Beeindigen huurovereenkomst kantine sporthal Onder de Bogen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de huurovereenkomst van de kantine in sporthal Onder de Bogen te beëindigen.

Stukken

5.

Verkoop Donkhof en Birmalaan aan Van Wanrooij

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan Van Wanrooij Projectontwikkeling twee woningbouwpercelen te verkopen. De percelen liggen aan de Birmalaan in Drunen en de Donkhof in Haarsteeg. Van Wanrooij gaat koopwoningen bouwen op deze percelen.

Stukken

6.

Voorgenomen activiteiten zwembad die Heygrave 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal actieonderzoeken uit te laten voeren in Die Heygrave. Dit om meer inzicht te krijgen in hoe we mensen kunnen motiveren meer te bewegen of te blijven bewegen. Dit sluit aan bij de veranderde opgave van gemeenten op het gebied van de zorg. Meer dan nu al het geval is, wil Die Heygrave een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze inwoners. Bewegen is daarbij essentieel.

Stukken

7.

Opdracht aan Rigo actualiseren sociale index Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft Rigo Research & Advies opdracht gegeven de gegevens van het Sociaal Plan Oudheusden te actualiseren. Rigo heeft samen met de gemeente het Sociaal Plan Oudheusden opgesteld.

Stukken

8.

BOB omgevingsvergunning gemeente voor sloop van gymzaal Herptsestraat 4, Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging Vesting Heusden ongegrond te verklaren en de andere bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten. Op 9 maart 2015 is omgevingsvergunning verleend voor het slopen van de gymzaal op het perceel Herptsestraat 4 in Heusden. Daartegen werden drie bezwaarschriften ingediend.

Stukken

9.

Uitspraak voorzieningenrechter over bestuursdwang Wijksestraat 3

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 juni 2015. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening over de bestuursdwang aan de Wijksestraat 3 in Heusden afgewezen.

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Groenewoud III’. Het plan ligt vanaf 9 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

11.

Harmonie Haarsteeg in die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten vanaf september 2015 aan Harmonie Sint Cecilia uit Haarsteeg voor de lessen en repetities diverse ruimten in sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen te verhuren. H. van Aart heeft niet deelgenomen aan beraadslaging en besluitvorming.

Stukken

12.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 30 juni 2015 vastgesteld.

Stukken

13.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten binnen het aanbod hulp bij het huishouden ook ‘huishoudelijke ondersteuning plus’ mogelijk te maken op basis van maatwerk. Ook heeft ze besloten het aantal uren dat kan worden ingekocht via de Huishoudelijke Hulp Toelage op te hogen naar maximaal 2 uur per week.

Stukken

Uitgelicht