Besluitenlijst 07 mei 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 mei 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 23 april 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 april 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Adreswijzigingen Industriepark Vliedberg in het kader van de wet BAG

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de straatnaam Industriepark Vliedberg, grenzend aan huisnummers 2-1 tot en met 2-14, te wijzigen naar Vliedbergweg en de gebruikers van deze panden een financiële tegemoetkoming toe te kennen conform eerder vastgesteld beleid. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd voor alle betrokkenen geldt als ingangsdatum 1 oktober 2013.

Stukken

3.

Verzoek strook grond voor Torenstraat 1

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de strook grond voor het pand aan de Torenstraat 1 in Drunen niet te kopen en aan de eigenaar van dit perceel mee te delen dat deze strook grond niet op een andere manier mag worden ingericht en afgebakend.

Stukken

4.

Invoering Participatiewet

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de nota “Iedereen doet mee”, een kaderstellende nota ter voorbereiding op een meerjarig participatiebeleid. De nota wordt op 18 juni 2013 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Bij de invoering van de Participatiewet moet uitvoeringsorganisatie Baanbrekers rekening houden met de in de nota geformuleerde kaders.

Stukken

5.

Herziening hondenbeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad te betrekken bij de herziening van het hondenbeleid door het voeren van een opiniërende discussie hierover in de informatievergadering Beheer en Bestuur op 28 mei 2013. Hiervoor zijn drie mogelijke varianten uitgewerkt in een discussienota, en is een ‘blanco’ vierde variant toegevoegd. Mede op basis van de resultaten van de discussie zal het college een herzien hondenbeleid vaststellen.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaar

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een bezwaarschrift over het instellen van een stopverbod in de Wilhelminastraat in Vlijmen gegrond te verklaren. Het bestreden besluit blijft echter wel in stand en daarvoor is het aangevuld met een nadere motivering op de aspecten verkeersveiligheid en tijdsduur van het stopverbod.

Stukken

7.

Factsheet agressie en geweld openbaar bestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de factsheet agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en het aanbod van de ambtelijke organisatie om het college hierbij waar nodig te ondersteunen. Het college besluit tevens om agressie en geweld in het openbaar bestuur eens per jaar te bespreken.

Stukken

8.

Artikel 61 vragen fractie Heusden Transparant inzake rooftassenverbod

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden Transparant over de mogelijkheden om een rooftassenverbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beantwoord.

Stukken

9.

Gunning AGMI project Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de levering en plaatsing van de bewegwijzering op de A59 voor het project Ei van Drunen te gunnen aan Agmi Traffic BV. Dit gebeurt in afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid omdat dit werkzaamheden zijn in het beheersgebied van Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat een raamovereenkomst heeft met Agmi Traffic BV.

Stukken

10.

Vragen art 61 PvdA inzake strengere controle leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie PvdA over strengere controle op leerlingenvervoer beantwoord.

Stukken

11.

Voorontwerp bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg’ en dit voor inspraak ter inzage te leggen. Aanleiding voor het bestemmingsplan is het verzoek van de eigenaar om woningbouw mogelijk te maken zodat later het agrarische bedrijf beëindigd kan worden.

Stukken

12.

Verlenen omgevingsvergunning Haarsteegsestraat 29A

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Haarsteegsestraat 29A in Haarsteeg. Met deze vergunning wordt een bedrijfspand verbouwd tot vier starterappartementen. De omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Stukken

13.

Raadsinformatiebrief 5 NOB

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief van de regio 5-Sterren Noordoost Brabant. In de informatiebrief worden gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen geïnformeerd over de aanscherping van het economische speerpunt tot Agro & Food, de doorontwikkeling van de regionale samenwerking en de financiële aspecten.

Stukken

14.

Visie dijken Herstructurering bedrijventerreinen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vanuit het budget voor herstructurering van bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen een totaalbedrag van € 75.000,00 over de periode 2013-2015 beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking/uitvoering van de “Visie op de dijken van Heusden”. Het college richt zich hiervoor verder op het zoeken naar en benutten van nieuwe financiële mogelijkheden, het zoeken naar samenwerking met gebiedspartners en op het stimuleren van initiatieven van derden.

Stukken

15.

Uitbreiding doelgroep HeusdenPas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de doelgroep voor de HeusdenPas uit te breiden in de vorm van een pilot voor de rest van 2013. Dit betekent dat mensen die in aanmerking komen voor de Voedselbank of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangen, in 2013 een HeusdenPas kunnen krijgen. Dit geldt ook voor kinderen van mensen in de schuldhulpverlening. Voor mensen met hoge zorgkosten geldt een maatwerkbenadering.
Belanghebbenden worden over dit besluit geïnformeerd.

Stukken

16.

Projectsubsidie Stichting de Locatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten Stichting De Locatie een projectsubsidie van € 2.500,00 toe te kennen voor het organiseren van Festival eFFect.

Stukken

17.

Verkoopprijs kavels Hoofdstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een minimale verkoopprijs van € 295,00 per m² exclusief btw te hanteren voor twee bouwkavels aan de Hoofdstraat in Herpt.

Stukken

18.

Representatierooster college week 18 en 19

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 26 april tot en met 12 mei 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

19.

KTO recreanten Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het klanttevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder bezoekers van Die Heygrave. Het zwembad wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,83. Het onderzoek geeft ook aanbevelingen. Een enkele daarvan is al uitgevoerd en de overige worden nog dit jaar uitgevoerd.

Stukken

20.

Parkeren vesting Heusden fase II 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft het voornemen uitgesproken om verbetermaatregelen voor het parkeren in de vesting Heusden toe te spitsen op de zondagmiddag en na een zorgvuldig communicatietraject met belanghebbenden, hierover een besluit te nemen.

Stukken

Uitgelicht