Besluitenlijst 07 oktober 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 oktober 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Addendum aan raamcontract Wmo hulpmiddelen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten alsnog in te stemmen met een pilot Wmo-hulpmiddelen binnen de regio
’s-Hertogenbosch. Deze pilot houdt verband met de komende veranderingen in het sociaal domein. In afwachting van de resultaten van deze pilot wordt een Europese aanbesteding nog uitgesteld tot uiterlijk medio 2015. De huidige leverancier blijft de werkzaamheden uitvoeren onder de bestaande voorwaarden en condities totdat de gunning achter de rug is.

Stukken

2.

Publicatie kostenvergoedingen collegeleden eerste helft 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het overzicht van de individuele kostenvergoedingen voor de collegeleden over de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 te publiceren op de gemeentelijke website www.heusden.nl.

Stukken

3.

Uitwerking regionaal beleidskader jeugd Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de verdere uitwerking van het “Regionaal beleidskader jeugdhulp 2015 - 2018”. Op 18 februari 2014 stelde de raad dit kader vast met daarin de beleidsmatige uitgangspunten die gemeenten hanteren bij de decentralisatie van de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. De uitwerking van dit beleidskader richt zich met name op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, het budgettaire kader en aanvullende beleidsdoelen. De raad neemt op
6 november 2014 hierover een besluit.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van mevrouw D Rijnders CDA over de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid D. Rijnders (CDA) over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) beantwoord.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 30 september 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 30 september 2014 vastgesteld.

Stukken

6.

Hulp bij het huishouden per 1 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te leggen per 1 januari 2015 een nieuwe werkwijze voor de hulp bij het huishouden in te voeren. Voor de huidige klanten wordt een overgangsperiode voorgesteld van
1 januari tot 1 juli 2015. In deze periode hebben die klanten recht op het aantal uren hulp bij het huishouden zoals ze eind 2014 ontvingen.

Stukken

Uitgelicht