Besluitenlijst 08 maart 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 maart 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Principeverzoek wijziging bouwvlak Oosterseweg 1 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met het verzoek tot het wijzigen van het gebruik van het bouwvlak om 84.000 vleeskuikens meer te kunnen houden aan de Oosterseweg 1 in Elshout. Daarbij geldt een aantal randvoorwaarden. Zo zal de milieuvergunning aan de Kapelstraat 46 in Elshout moeten worden ingetrokken. Het college besloot ook dat er geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld.

Stukken

2.

Omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen in het Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van 35 bomen voor de herinrichting (fase 1) van de openbare ruimte in het centrum van Vlijmen. De compensatie vindt plaats door het terugplanten van 36 bomen, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door het dorpse karakter van het Plein te versterken en door het realiseren van een groen wandelgebied tussen het Plein en het Van Greunsvenpark.

Stukken

3.

Tijdelijke verplaatsing weekmarkt centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de weekmarkt in Vlijmen tijdelijk naar het parkeerterrein achter de Oliemaat te verplaatsen in verband met de komende herinrichting van het centrumgebied in Vlijmen. Tijdens de markt zal een deel van het parkeerterrein achter de Oliemaat zijn gesloten voor voertuigen, behalve voor marktwagens.

Stukken

4.

Prestatieovereenkomsten buurtsportcoaches 2015 en 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om prestatieovereenkomsten aan te gaan met Stichting Scala en Stichting de Schroef over de inzet van de buurtsportcoaches.

Stukken

5.

Voorgenomen fusie speciale basisscholen de Leilinde Oudheusden en de Regenboog Drunen

Behandelvoorstel

Het college brengt een positief advies uit over de voorgenomen fusie tussen speciale basisschool de Leilinde en speciale basisschool de Regenboog per 1 augustus 2016.

Stukken

6.

Aanvragen projectsubsidie 2e tranche 2016

Behandelvoorstel

Het college verleent een projectsubsidie van € 500 aan De Aleph voor de organisatie van een regionale blazersdag

Stukken

7.

Koopovereenkomst met Stichting Woonveste over 18 kavels voor huurwoningen in Geerpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 18 kavels voor sociale huurwoningen in Geerpark aan Stichting Woonveste te verkopen. Het gaat om 10 kavels in deelgebied ‘Hof van Morgen’ en 8 kavels in deelgebied ‘Morgen II’.

Stukken

8.

Regionale besluiten over verblijfsaccommodatie Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de besluiten in de regio Hart van Brabant over verblijfsaccommodaties. Uit onderzoek is gebleken dat er nog marktruimte is en de regio heeft hiervoor een koers uitgezet om bedrijven te enthousiasmeren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het afstemmen van initiatieven.

Stukken

9.

Algemene financiele en beleidsmatige kaders 2017 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2017 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Stukken

10.

Aanstellen kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, samen met de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk, een kwartiermaker te gaan aanstellen voor de gebiedsmarketing van De Langstraat. De kwartiermaker krijgt als opdracht te onderzoeken hoe deze gebiedsmarketing versterkt kan worden.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 1 maart 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 maart 2016 vastgesteld.

Stukken

12.

Rondvraag

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om een open dialoog over locaties voor kleinschalige opvang van vluchtelingen te houden en hiervoor een aantal uitgangspunten vast te stellen, zoals bijvoorbeeld een maximum van 100 vluchtelingen per locatie. Gelet op de datum van de raadsvergadering (10 maart 2016) heeft het college op 4 maart ingestemd met dit voorstel en het op diezelfde dag openbaar gemaakt .

Stukken

Uitgelicht