Besluitenlijst 08 mei 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 mei 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 08 mei 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 01 mei 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 4 en 11 mei 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 4 en 11 mei 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Overdracht perceel Grotestraat/Jacobus van de Meijdenstraat Drunen.

Behandelvoorstel

De Wit Projectmanagement B.V. wil op de hoek van de Grotestraat/Jacobus van de Meijdenstraat in Drunen het project D’n Witte Hoek realiseren. Bij de omgevingsvergunning is bepaald dat De Wit een deel van het openbaar gebied opnieuw inricht. De Wit heeft het college voorgesteld om dat deel na de herinrichting over te dragen aan de gemeente zonder daarvoor een koopprijs te verlangen. Het college heeft besloten om hiermee in te stemmen.

Stukken

4.

Kansenkaart bodemenergie gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Warmte/koude opslag is een manier om ondergronds energie op te slaan. Deze methode is duurzaam omdat ze het gebruik van gas of olie beperkt en de CO2-uitstoot vermindert. Omdat de gemeente Heusden graag bijdraagt aan duurzamer energiegebruik, heeft ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in onze gemeente gebruik te maken van warmte/koude opslag.

De kaart laat zien dat vrijwel het hele grondgebied van Heusden geschikt is voor warmte/koude opslag. Voor concrete plannen moet wel altijd gekeken worden of die plannen uitvoerbaar zijn.

Stukken

5.

Vragen Gemeentebelangen ex artikel 61 Reglement van orde m.b.t. activiteiten in Oudheusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de heer H.E. Simsek heeft gesteld namens de fractie van Gemeentebelangen, met betrekking tot het document “Oudheusden: een alternatief voor een bijzonder dorp” en over de bereidheid om mee te werken aan de terugkomst van de marktstandplaatsen bij de nieuwe vestiging van de Coop in Oudheusden.

Stukken

6.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van Orde

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die door de fractie CDA Heusden zijn gesteld over de A59 afslag Drunen-west, naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over de doortrekking van de Taxandriaweg in Waalwijk.

Stukken

7.

Poort van Heusden, start voorbereidingen ontwikkeling oostzijde.

Behandelvoorstel

Het college heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 40.000,-- om te starten met voorbereidende werkzaamheden voor een bestemmingsplanwijziging aan de oostzijde van de Poort van Heusden (de akkers en de tijdelijke parkeerplaats aan de kant van de Vimmerik in Nieuwkuijk). Het betreffen werkzaamheden die, vooruitlopend op de besluitvorming van de raad, alvast uitgevoerd kunnen worden.

Stukken

8.

Vaststellen conceptbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena.

Behandelvoorstel

Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de concept begroting 2013 van het Streekarchief Land van Heusden en Altena. Het streekarchief is een gemeenschappelijke regeling waarvan de gemeente Heusden deel uit maakt en heeft als doel het oud archief te beheren. Voor 2013 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Heusden € 281.489.

Stukken

Uitgelicht