Besluitenlijst 08 november 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 november 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 1 november 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 1 november 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Tweede bestuursrapportage 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2016 staan. Het gaat om de situatie per september 2016. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 71.000 positief. Na de eerste bestuursrapportage 2016 bedroeg het verwachte begrotingssaldo € 349.000 nadelig waardoor het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2016 nu uitkomt op € 278.000 nadelig.
De tweede bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

3.

Aangeboden locaties opvang vluchtelingen Heusden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de aangeboden locatie de Grassen/Innoseeds definitief in te trekken als locatie voor de opvang van vluchtelingen en deze locatie ook niet meer beschikbaar te stellen. Daarnaast stelt het college voor het aanbod van de locatie bij de Mariënkroon wel in stand te houden, zolang de eigenaar van die locatie dat ook doet. De raad neemt hierover op 20 december 2016 een besluit.

Stukken

4.

Beheersverordening en nadere regels begraafplaatsen gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college de raad voor om een nieuwe beheersverordening voor de begraafplaatsen vast te stellen. Met de nieuwe regelgeving ontstaan er meer mogelijkheden voor de inrichting van graven. Verder krijgen nabestaanden nu ook de mogelijkheid om een grafrecht voor vijf jaar te verlengen in plaats van tien jaar.
De raad besluit op 20 december aanstaande over de nieuwe beheersverordening.

Stukken

5.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WO II 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een rijksbijdrage aan te vragen voor onderzoek dat op een aantal locaties is gedaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij om het natuurherstelgebied tussen Heidijk en Wethouder van Buulweg, Vlijmen-Noord, bedrijventerrein Metal Valley, Centrumplan Vlijmen, Victoria en Geerpark en de ondergrond van het aan te leggen fietspad aan d’Oultremontweg in Elshout. Het voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 20 december aanstaande.

Stukken

6.

Voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de leden van de raad met een memo te informeren over de voortgang van de verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Stukken

7.

Beantwoording toezeggingen informatievergadering Samenleving over zwembad Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft toezeggingen over zwembad Het Run beantwoord en hiervoor een memo met een bijlage toegestuurd aan de raadsleden. De toezeggingen werden gedaan door wethouder Van Bokhoven tijdens de, door de raad geïnitieerde, informatievergadering Samenleving van afgelopen 3 november.

Stukken

8.

Conceptprogramma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2017

Behandelvoorstel

Het college is van plan de aanvraag van Stichting Scala voor nieuwbouw van basisschool De Dromenvanger in Oudheusden niet te honoreren. Stichting Scala heeft nu de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven, waarna het college een definitief besluit neemt.

Stukken

9.

Gedeeltelijke doorverkoop gronden Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de gedeeltelijke verkoop van gronden in de Dillenburglocatie. Hierdoor krijgt de ontwikkelaar van die locatie de toestemming om zijn eigendomsgronden gedeeltelijk aan een andere vennootschap te verkopen. De anterieure overeenkomst, die met de ontwikkelaar is gesloten, staat gedeeltelijke verkoop toe. Voor de uitvoering van de anterieure overeenkomst zelf heeft de verkoop geen gevolgen. De overeenkomst blijft onverkort van kracht.

Stukken

10.

Buitenonderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvraag toe te kennen van Stichting Scala om bij gymzaal ’t Kompas de kozijnen en boeiboorden te vervangen. Het college besloot verder om enkele andere aanvragen van onderhoudsmaatregelen bij gymzalen door Stichting Scala te weigeren. In die situaties is vastgesteld dat de staat van de betrokken (delen van de) gymzalen nog geen aanleiding vormt om het gevraagde onderhoud uit te voeren.

Stukken

11.

Toepassing ontwerphulp/checklist levensloopgeschikte woningen van SOGH

Behandelvoorstel

Het college heeft gereageerd op een brief van het Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH) en het Gehandicaptenplatform gemeente Heusden (GPH). Het college wil het gebruik van de ‘ontwerphulp levensloopgeschikt wonen’ als standaard kwaliteitseis voor nieuwbouwwoningen bevorderen en in regionaal verband bespreekbaar maken.

Stukken

12.

Inbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen

Behandelvoorstel

Het college verzoekt Baanbrekers een offerte op te stellen voor de schoonmaak van gemeentelijke accommodaties en het Sportbedrijf. De bedoeling is om hierover een overeenkomst van drie jaar aan te gaan met daarbij de mogelijkheid om deze jaarlijks te verlengen.

Stukken

13.

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college besloot een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van twaalf inlandse eiken in de Oranjelaan in Oudheusden. Deze bomen worden ter plaatse vervangen door twaalf nieuwe bomen.

Stukken

Uitgelicht