Besluitenlijst 09 januari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 januari 2018
Aanvang:
09:00 uur

Direct naar

1.

Deelname aan de ICT Coöperatie Beware U.A.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de ICT Coöperatie Beware U.A.

Stukken

2.

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2018’ vast te stellen.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaar tijdelijke omgevingsvergunning voor bouwen en gebruik

Behandelvoorstel

Het college heeft het bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor de locatie Tuinbouwweg/Voordijk naast Voordijk 85 in Haarsteeg ongegrond verklaard. Het gaat hierbij om een vergunning voor het bouwen en handelen in strijd met de ruimtelijke regels. Het bestreden besluit blijft, onder verbetering van de motivering, in stand. Ook besloot het college om het verzoek, om een vergoeding te geven voor een door een derde verleende rechtsbijstand, af te wijzen.

Stukken

4.

Normenkader rechtmatigheid 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het normenkader rechtmatigheid voor het controlejaar 2017 vast te stellen. Het zijn de verordeningen en (beleids-)regels waaraan de accountant de jaarrekening toetst op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 februari aanstaande.

Stukken

5.

Geconsolideerde versie nadere regels afvalstoffenverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft, ter verbetering van de leesbaarheid, een geconsolideerde versie van het ‘Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017’ vastgesteld. De tekst kon nu worden vereenvoudigd omdat de overgang naar het omgekeerd inzamelen in de gemeente is afgerond. De regels voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn inhoudelijk gelijk gebleven. Tegen deze geconsolideerde versie staat daarom geen mogelijkheid van bezwaar open.

Stukken

6.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor een rijksbijdrage aan te vragen voor onderzoek dat op een aantal locaties is gedaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en de ruiming hiervan. Het gaat hierbij om natuurontwikkelingsgebieden aan de Heidijk bij van Drunen, de Vendreef bij Vlijmen, bedrijventerrein Metal Valley in Drunen en de nieuwe woon- en projectgebieden Victoria, Parklaan, Geerpark en Steenenburg. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 20 februari aanstaande.

Stukken

7.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college vraagt de raad toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant. De geldende regeling van 1 januari 2015 is op enkele punten niet meer actueel en vraagt om aanpassing. Wanneer alle deelnemende gemeenten akkoord zijn, voert het algemeen bestuur van de regio de wijziging van de regeling verder uit.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 2 januari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 2 januari 2018 vast te stellen.

Stukken

Uitgelicht