Besluitenlijst 09 juni 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 juni 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen artikel 61 Rvo raadsleden Van Esch en Meesters DMP over Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de raadsleden M. van Esch en J. Meesters (DMP) over de Poort van Heusden beantwoord.

Stukken

2.

Beheerplannen gebouwen groen en wegen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten beheerplannen voor gebouwen, groen en wegen vast te stellen. In deze beheerplannen staat wat de gemeente doet om de gebouwen, het groen en de wegen in een veilige staat te houden en te zorgen dat deze intact blijven.

Stukken

3.

Voorlopig ontwerp sporthal Dillenburg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de nieuw te realiseren sporthal Dillenburg vastgesteld. De volgende stap is het uitwerken van het voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp en een bestek.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid Van der Lee HT over oversteekplaats Pastoor van Akenstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de oversteekplaats aan de Pastoor van Akenstraat in Vlijmen beantwoord.

Stukken

5.

Mandaat verkoop percelen grond

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan de betrokken portefeuillehouders voor:
• de beëindiging van de huurovereenkomsten van paardenweiden en de verkoop van deze paardenweiden;
• de beëindiging van de reguliere pachtovereenkomsten, waarvan de oppervlakte van het perceel of de percelen in deze overeenkomsten, op zichzelf of samen minder dan 1 hectare bedraagt, alsmede de verkoop van de betrokken grond;
• de verkoop van groen- en reststroken in afwijking van de Uitvoeringsregeling verkoop en verhuur van groenstroken.

Stukken

6.

Borgingsdocument Externe Veiligheid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Borgingsdocument Externe Veiligheid gemeente Heusden’ vast te stellen. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat het toetsen van regelgeving op het gebied van externe veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie wordt geborgd.

Stukken

7.

Krediet rioolvervanging Prins Hendrikstraat eo in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het project ‘Rioolvervanging Prins Hendrikstraat Drunen’. Het riool wordt vervangen door een grotere buis, waarmee de wateroverlast in Drunen Noord (in het gebied Stationsstraat - Prins Hendrikstraat en Spoorlaan) vermindert. De werkzaamheden starten naar verwachting half september 2015. De betrokken bewoners worden tijdig geïnformeerd.

Stukken

8.

Verkoop perceel grond op bedrijvenpark Het Hoog aan Amecas Beheer BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond ter grootte van 557 m2 op bedrijvenpark Het Hoog I te verkopen aan Amecas Beheer BV.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 juni 2015 vastgesteld.

Stukken

10.

Memo aan raadsleden over stand van zaken transitie sociaal domein juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie juni 2015’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht