Besluitenlijst 09 mei 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 mei 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwikkeling 15 woningen aan de Beukstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van een wijzigingsplan, een omgevingsvergunning en een besluit hogere grenswaarden geluid voor een locatie aan de Beukstraat in Drunen. Deze ontwerpbesluiten maken de ontwikkeling van 15 woningen daar mogelijk. De ontwerpbesluiten liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

2.

Aanwijzing locaties ondergrondse containers omgekeerd inzamelen fase 3 en 4 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de locaties vastgesteld van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor het omgekeerd inzamelen in Drunen (fase 3 en 4 van het traject). Deze locaties zijn mede op basis van de voorkeurstemmen van inwoners gekozen. Ook heeft het college nadere regels vastgesteld over het inzamelen van restafval in verzamelcontainers. Het omgekeerd inzamelen in fase 3 start op 30 juni 2017, in fase 4 op 23 september 2017.

Stukken

3.

Aanvullend krediet inrichting openbare ruimte centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt een aanvullend krediet van € 400.000 beschikbaar voor de aanleg van de openbare ruimte in het centrum van Vlijmen. In dit aanvullende krediet is reeds voorzien in de programmabegroting 2017 die door de raad is vastgesteld. Het krediet wordt ingezet om de openbare ruimte aan te leggen en hiermee het Centrumplan Vlijmen af te ronden.

Stukken

4.

Ontwerp omgevingsvergunning bedrijfsgebouw VMC bedrijventerrein Het Hoog

Behandelvoorstel

Het college stemt in met een ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de bouw van een bedrijfsgebouw op een perceel aan de Tuinbouwweg in Drunen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 18 mei 2017. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 2 mei 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 2 mei 2017 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht