Besluitenlijst 09 oktober 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 oktober 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 2 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 2 oktober 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 5 oktober en 12 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 5 en 12 oktober 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Rooster sportbedrijf

Behandelvoorstel

Het college heeft een nieuw activiteitenrooster voor zwembad Die Heygrave vastgesteld. Het rooster gaat in op 19 november tegelijkertijd met de start van een nieuw lessenblok.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek. Dit bestemmingsplan actualiseert het huidige plan. Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 oktober zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Stukken

5.

Toetsingskader Jonker Fris terrein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een toetsingskader vast te stellen voor de ontwikkeling van het Jonker Fris-terrein in Heesbeen. Dit kader bevat de stedenbouwkundige uitgangspunten waaraan toekomstige ontwikkelingsplannen getoetst kunnen worden.

Stukken

6.

Vragen fractie D66 Heusden ex art 61 Rvo over de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat GOL

Behandelvoorstel

Het college behandelt vragen van de fractie D66 Heusden over de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

7.

Realisatie kunstgrasveld Ambrosiushof Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een stukje groen te verwijderen tussen de Ambrosiushof en de Willy van den Berkstraat voor het realiseren van een wijktip. Deze wijktip is de aanleg van een kunstgras trapveldje nabij de Ambrosiushof te Haarsteeg, Ter compensatie wordt met hulp van de bewoners nieuw groen op een perceel, liggend aan de Kavelingweg, geplant.

Stukken

8.

Mandatering schuldhulpverlening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten Juvans, maatschappelijk werk en dienstverlening te mandateren om beschikkingen af te geven, waarmee een inwoner mag deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject. Wanneer iemand hiervoor niet in aanmerking komt, geeft de gemeente deze beschikking af.

Stukken

9.

Invoeren Alfacheque

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om per 1 januari 2013 de Alfacheque in te voeren. Dit is een nieuwe manier om hulp bij het huishouden in te zetten. De klant kan zelf afspreken met de alfahulp (hulp in het huishouden) en bepaalt dus zelf welke werkzaamheden, wanneer en door wie gedaan worden. Dit alles zonder tussenkomst van een zorgorganisatie en zonder administratieve rompslomp. Belanghebbenden worden nader geïnformeerd.

Stukken

10.

Omgevingsvergunning bouwplan Bruneilaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning “bouwplan Bruneilaan in Drunen” voor de onderdelen afwijken bestemmingsplan en bouwen te verlenen. Deze vergunning maakt de bouw van vier patiowoningen en 25 appartementen op de hoek van de Bruneilaan, Birmalaan en Statenlaan mogelijk.De vergunning ligt zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld.

11.

Versnelling transitie jeugdzorg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vooralsnog deel te nemen aan De Versnelling Transitie Jeugdzorg conform het gezamenlijke voorstel van de provincie en de twintig gemeenten in Noordoost Brabant. Vooruitlopend op de transitie van de jeugdzorg op 1 januari 2015, neemt de gemeente al in 2013 de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg over.

Stukken

Uitgelicht