Besluitenlijst 10 april 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 april 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 3 april 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 3 april vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 6 april en 13 april

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Beeldregieplan Metal Valley

Behandelvoorstel

De raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen het beeldregieplan Metal Valley vast te stellen. Het college hecht eraan dat het beeldregieplan op soepele wijze wordt gehanteerd.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Fusie ISD en WML

Behandelvoorstel

Aan de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de fusie tussen de ISD Midden Langstraat en de WML per 1 januari 2013.
2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling “Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie ISD-ML en WML” aan te passen volgens bijgevoegd ontwerpbesluit.
3. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling ISD Midden Langstraat per 1 januari 2013 in te trekken.
4. De Gemeenschappelijke Regeling “Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie ISD-ML en WML” ter inzage leggen en in de daartoe bestemde media te publiceren.
5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013 van de fusieorganisatie en uw zienswijze voor 15 juni kenbaar maken het Dagelijks Bestuur van beide uitvoeringsorganisaties.
6. In te stemmen met de notitie “Fusie Intergemeentelijke Sociale Dienst en Werkvoorziening Midden Langstraat”.
7. In te stemmen met overgangsregeling voor de gemeente Loon op Zand en de daarbij behorende dekking te zoeken in de begroting 2013 van de gemeenten Waalwijk en Heusden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht