Besluitenlijst 10 december 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 december 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanschaf zwemscoreprogramma Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een digitaal programma aan te schaffen waarmee de vorderingen van de ABC-zwemmers worden bijgehouden en direct wordt gecommuniceerd naar de zwemlesleerlingen en hun ouders. Daarnaast is ook besloten het tarief van het ABC-zwemmen met € 2,00 per 13-wekenkaart te verhogen.

Stukken

2.

Leerplichtjaarverslag 2012 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft het leerplichtjaarverslag 2012-2013 vastgesteld. In het jaarverslag worden de door de gemeente uitgevoerde taken in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten beschreven.

Stukken

3.

Verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de subsidieregeling voor een laadpaal voor elektrische auto’s op eigen terrein te verlengen tot en met 31 december 2015.
Of zoveel eerder als een provinciale subsidie regeling van kracht gaat. De regeling is daarnaast aangepast. Ook rijders van plugin hybrides en elektrische auto’s die minimaal 20 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen kunnen in aanmerking komen. Verder is de regeling ook opengesteld voor bedrijven.

Stukken

4.

Onttrekking onderwijsbestemming Beukstraat 15 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met het schoolbestuur Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs een gezamenlijke akte te ondertekenen waarin wordt verklaard dat het gebouw aan de Beukstraat 15 in Drunen per 1 juli 2013 niet meer wordt gebruikt als schoolgebouw. Hierdoor wordt het gebouw aan de onderwijsbestemming onttrokken en krijgt de gemeente er de beschikking over.

Stukken

5.

Vaststelling huisvesting voorzieningen onderwijs 2014 HVO 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee aangevraagde voorzieningen in de huisvesting voor het basisonderwijs, niet te honoreren. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Voetiusschool in Vlijmen en Montessorischool De Wiek in Drunen.

Stukken

6.

Ontwerphulp checklist levensloopgeschikte woningen SOGH

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ontwerphulp voor levensloopgeschikte woningen bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en -appartementen onder de aandacht te brengen van de indieners. De ontwerphulp is ontwikkeld door het Seniorenoverleg gemeente Heusden (SOGH). Daarnaast gaat het college de bij de bouw betrokken partijen stimuleren om van de expertise van SOGH gebruik te maken.

Stukken

7.

Aanvulling landschappelijke overeenkomsten bestemmingsplan Heusden Buitengebied

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aangepaste landschappelijke overeenkomst aan te bieden voor die gevallen waarin tegen het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning beroep dan wel bezwaar is ingediend door de Natuur- en Milieuvereniging Heusden. Met deze aanpassing worden de bezwaren van de vereniging weggenomen.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 3 december 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 december 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

Informatie voor de raad over de samenwerking De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden per brief te informeren over de samenwerking De Langstraat van de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden. De informatiebrief bevat de resultaten die tot nu toe zijn behaald en de nog te ondernemen acties op de thema’s wonen, werken, mobiliteit, vrijetijdseconomie en de drie decentralisaties in het sociale domein.

Stukken

10.

Onderhandse gunning parkeer en leefomgevingstoezicht

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de overeenkomst voor het parkeer- en leefomgevingstoezicht voor de periode van twee jaar te gunnen aan P1.

Stukken

11.

Aanbesteding ondersteuning uitvoering Wmo

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opdracht voor het uitbetalen van het persoonsgebonden budget, de verantwoordingscontrole hierop en de factuurcontrole van zorgleveranciers, voor 2014 te gunnen aan het WMO kantoor.

Stukken

Uitgelicht