Besluitenlijst 10 februari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 februari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Mandaat ontheffingen parkeerverbod bedrijvenpark het Hoog 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan het bestuur van Vereniging Bedrijvenpark Het Hoog uitvoeringsmandaat te geven voor het verlenen van ontheffingen van het daar geldende parkeerverbod. De vereniging kan alleen ontheffing verlenen aan de bedrijven op het bedrijvenpark.

Stukken

2.

Motie Gemeentebelangen actualisatie Kadernota Grondbeleid 2010

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Kadernota Grondbeleid 2010 op onderdelen te actualiseren en heeft hiervoor de procesaanpak bepaald. De geactualiseerde nota zal in oktober van dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Het college geeft zo uitvoering aan een eerdere motie van Gemeentebelangen.

Stukken

3.

Aanwijzen trouwlocaties en aanpassen tijden burgerlijke stand

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor drie verzoeken om een huwelijksvoltrekking af te wijken van het reglement van de burgerlijke stand door het aanpassen van openingstijden en het aanwijzen van trouwlocaties.

Stukken

4.

Gewijzigde beslissing op bezwaar planschade Schoolstraat 4a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een eerdere beslissing op het bezwaar over de tegemoetkoming van planschade voor het perceel Schoolstraat 4a in Drunen te wijzigen. De tegemoetkoming is verhoogd. De gewijzigde beslissing is genomen vanwege een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2014.

Stukken

5.

Het Run - toezeggingen informatievergadering Samenleving 22 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een memo aan de raadsleden en de leden van de informatievergadering Samenleving te sturen waarin overeenkomstig de toezeggingen in de informatievergadering Samenleving van 22 januari 2015 vragen over zwembad Het Run worden beantwoord.

Stukken

6.

Vragen artikel 61 Rvo van H. van den Dungen over verkeer Oliemaat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid H. van den Dungen (Heusden ÉÉN) over de ontsluiting en parkeercapaciteit van de Oliemaat in Vlijmen beantwoord.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 3 februari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 februari 2015 vastgesteld.

Stukken

8.

Beantwoording vragen over OZB-tarief niet-woningen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal vragen over de berekening van het OZB-tarief voor niet-woningen, die eerder werden gesteld tijdens de begrotingsbehandeling, te beantwoorden met het toezenden van een memo aan de raadsleden.

Stukken

9.

Het Run - afronding erfpachtovereenkomst met Het Run BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een kort geding tegen Het Run BV voor te bereiden, Het Run BV daarvan in te kennis stellen en haar tot maandag 16 februari a.s. de kans geven om alsnog tot een reële minnelijke oplossing te komen. Indien Het Run BV niet akkoord gaat met een minnelijke oplossing en de door haar gestarte bodemprocedure niet stopzet, zal het college volgende week Het Run BV dagvaarden in kort geding.

Stukken

Uitgelicht