Besluitenlijst 10 januari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 januari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 3 januari 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 januari 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Nota reserves en voorzieningen 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een nieuwe, geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen vast te stellen. De nota bevat de lokale kaders voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen, de rentetoerekening aan de reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Stukken

3.

Garantstelling Stichting Woonservice Meander

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om te besluiten geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het plan van het college om mee te werken aan een verzoek van Stichting Woonservice Meander uit Werkendam. Deze stichting is de eigenaar van de zogenaamde ‘Ovito zorgwoningen’ aan de Achterstraat in Vlijmen. Door gewijzigde regelgeving (Woningwet vanaf 1 juli 2015) heeft de stichting de gemeente het verzoek gedaan om gemeentelijke achtervang. Dat kan voor de financiering een lager rentetarief mogelijk maken.

Stukken

4.

Krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om te starten met de gefaseerde renovatie van de kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen RKDVC en VV Haarsteeg en hiervoor het begrote krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen. Gelet op de discussie over het materiaal van gemalen autobanden wordt voorgesteld dit materiaal niet te gebruiken bij de renovatie. De renovatie zal dit jaar starten en loopt door tot en met 2018.

Stukken

5.

Concept van het jaarplan en de begroting 2017 regio Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het concept van het jaarplan en de begroting 2017 regio Noordoost Brabant en de AgriFood Capital Monitor 2016. Verder stelt het college aan de raad voor om hierover een aantal kanttekeningen kenbaar te maken bij de regio. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 14 februari aanstaande.

Stukken

6.

Subsidie O3 en stichting De Schroef 2017 en 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten O3 en Stichting de Schroef voor de jaren 2017 en 2018 subsidie te verlenen voor het totaal aan dienstverlening in het ‘voorliggend veld’. O3 is het samenwerkingsverband van ContourdeTwern, Modus, Juvans, MEE en GGD. Door te investeren in de laagdrempelige zorgvoorzieningen van O3 en Stichting De Schroef in de buurt verwacht het college de vraag naar duurdere zorg verder te verlagen.

Stukken

7.

Harmonisatie inkoop Wmo-begeleiding regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft drie notities van de regio Hart van Brabant vastgesteld. Deze notities betreffen o.a. de leidende principes en inrichtingskeuzes voor de jeugdhulp en Wmo en de ambitie om de jeugdhulp en de Wmo-begeleiding resultaatgestuurd te gaan inkopen. Vanaf nu zal binnen de regio ook op voor de Wmo-begeleiding intensiever worden samengewerkt.

Stukken

8.

Toekenning planschade Haarsteegsestraat 23 Haarsteeg in relatie tot Donkhof

Behandelvoorstel

Het college besloot om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen aan de eigenaren van Haarsteegsestraat 23 in Haarsteeg. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Donkhof Haarsteeg’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

9.

Uitspraak rechtbank omgevingsvergunning aanbouw Vismarkt 16 Heusden

Behandelvoorstel

Het college verleende op 19 november 2015 een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan het pand Vismarkt 16 in Heusden. Het tegen die vergunning ingestelde beroep werd door de rechtbank afgewezen. Er is geen hoger beroep ingesteld. Het college heeft de uitspraak van de rechtbank voor kennisgeving aangenomen.

Stukken

10.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over duurzaam bouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft de antwoorden op de vragen van D66 Heusden vastgesteld.

Stukken

11.

Inhuur personeel

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen van raadslid R. Heesbeen (PvdA) over de inhuurtarieven voor personeel beantwoord met een memo. Dit memo wordt geagendeerd voor de komende informatievergadering Bestuur en Beheer op 24 januari.

Stukken

Uitgelicht