Besluitenlijst 10 juli 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 juli 2012
Aanvang:
09:45 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 3 juli 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 juli 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 6 en 13 juli 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 6 en 13 juli 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Tijdelijk recht van opstal voor Stichting Modus.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een recht van opstal met de Stichting Modus af te sluiten voor de plaatsing van een tijdelijke kantoorunit op de parkeerplaats aan de Grotestraat 71 in Drunen

Stukken

4.

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)nummering.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)nummering gemeente Heusden. De uitvoeringsvoorschriften bevatten o.a bepalingen over de naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte, de toekenning van nummers en de wijze van nummeren.

Stukken

5.

Overdracht parkeerplaatsen Oliemaat Vlijmen aan gemeente.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de overeenkomsten die in 1995 zijn gesloten met William House XIV voor de ontwikkeling van winkelcentrum de Oliemaat aan de Akker in Vlijmen af te wikkelen.
Door de afronding van de grondwatersanering worden de gronden met de daarop aangelegde parkeervoorzieningen door de ontwikkelaar in eigendom overgedragen aan de gemeente. Door deze overdracht ontvangt de gemeente ook een in 1995 door de provincie in het vooruitzicht gestelde stadsvernieuwingssubsidie.

Stukken

6.

Artikel 61 vragen fractie van der Lee inzake sloop oude gemeentewerf in Vlijmen.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie Heusden Transparant heeft gesteld over de sloop van de oude gemeentewerf in Vlijmen.

Stukken

7.

Verlenging Microsoft Premier Support Service Contract 2012-2013.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een servicecontract met Microsoft hernieuwd af te sluiten. Dit besluit past binnen de regels van het aanbestedingsbeleid. Het contract geldt voor 1 jaar (2012-2013).
De Microsoft software is bedrijfskritisch voor de gemeentelijke dienstverlening aan onze burgers. Een goed supportcontract helpt om verstoringen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaar ten aanzien van tegemoetkoming in planschade Inlaagdijk 49 te Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van een bezwaarschrift¸ de eigenaren van het pand Inlaagdijk 49 in Haarsteeg een planschadevergoeding van € 5.850,-- toe te kennen. Daarmee wordt van het oorspronkelijke bedrag van € 5.700,-- afgeweken.

Stukken

9.

Beslissing op bezwaar ten aanzien van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een atelier aan de Putterstraat 18 te Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naar aanleiding van een bezwaarschrift, de vergunning voor het uitbreiden van een atelier aan de Putterstraat 18 te Heusden in stand te laten. De motivering van deze vergunning is verbeterd.

Stukken

10.

Gunning aanbesteding metingen effecten Cleanstones A59.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om TNO metingen uit te laten voeren om zo de effecten van de cleanstones bovenop de geluidschermen langs de A59 in kaart te kunnen brengen. De metingen vinden plaats bij Vlijmen en starten deze zomer. Gedurende een periode van minimaal 3 maanden worden de effecten van de cleanstones op stikstofoxiden (NOx) en roet gemeten.

Stukken

11.

BTW verrekening buitensport.

Behandelvoorstel

In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Hierop heeft de gemeente een verzoek bij de fiscus ingediend om de BTW vanaf 2012 te kunnen verrekenen. Daarnaast heeft de gemeente een verzoek ingediend om de afgedragen BTW over de periode 2006 – 2012 voor een deel verrekend te krijgen. De fiscus heeft op beide voorstellen positief gereageerd, waardoor de gemeente een structureel voordeel van € 41.000,- en een incidenteel voordeel van € 770.00,- heeft. Besloten is om een deel van het structurele voordeel en het gehele incidentele voordeel voor sport in te zetten.

Stukken

12.

Poort van Heusden, ontwerp Kaderstelling.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 juli jl. de ontwerp kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van de Poort van Heusden. Op basis van deze ontwerp kaders wordt het gesprek aangegaan met belanghebbende partijen.

Stukken

13.

Poort van Heusden, beantwoording brief NMVH.

Behandelvoorstel

Het college behandelt de brief van Natuur en Milieuvereniging Heusden, gericht aan de raad, van 15 april 2012 met vragen over de Poort van Heusden.

Stukken

14.

Begroting GGD HvB 2013.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de begroting 2013 van de GGD Hart voor Brabant.

Stukken

15.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 RvO heeft de fractie VVD vragen gesteld over de aangepaste openingstijden van de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie VVD over de aangepaste openingstijden van de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen beantwoord.

Stukken

16.

Onderhoud wegen 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in 2012 het onderhoud van de wegen, fietspaden en voetpaden met de beperkt aanwezige middelen zo uit te voeren dat de (verkeers)veiligheid van alle deelnemers aan de openbare ruimte wordt gewaarborgd.
Hierdoor zal beperkt groot onderhoud plaatsvinden en alle andere gebreken middels klein onderhoud worden hersteld. Alleen een gedeelte van de Duinweg, tussen Klinkert en Margrietweg, zal worden gereconstrueerd.
Gaten, scheuren etc. in asfaltverhardingen zullen worden hersteld zodat de veiligheid van de weggebruiker is gewaarborgd. De elementenverhardingen zullen middels klachten en meldingen worden hersteld.

Stukken

Uitgelicht