Besluitenlijst 10 juli 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 juli 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 3 juli 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 3 juli 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Bestuursopdracht integrale herinrichting Van Greunsvenpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuursopdracht voor de integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen vastgesteld. Belangrijke elementen hierin zijn het parkeerterrein nabij het gemeentehuis, de loop-/fietsverbinding naar het centrum, de waterberging en het aangrenzende groengedeelte.

Stukken

3.

Verkoop restpercelen 'overige bestemmingen'

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal restpercelen, die grenzen aan het eigendom van een particulier en die als ‘overige bestemmingen’ kunnen worden gezien, aan de hand van een taxatierapport te willen verkopen aan die particulieren.

Stukken

4.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan woningaantallen'

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan woningaantallen’. Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar. Het plan ligt vanaf 16 augustus 2018 gedurende vier weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuinbouwweg 94 te Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf mogelijk. Het plan ligt vanaf 19 juli aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Vragen ex art. 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over aanbieden asbest op milieustraat

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over het inleveren van asbest op de milieustraat.

Stukken

7.

Actualisatie ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Heusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de geactualiseerde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Heusden’ vast te stellen. Een aantal medewerkers van de gemeente, dat een intensief klantcontact heeft, is verplicht om deze meldcode te hanteren. Het helpt hen goed te reageren bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Stukken

Uitgelicht