Besluitenlijst 10 maart 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 maart 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vergoeding schade blikseminslag diverse basisscholen 2014

Behandelvoorstel

Vergoeding schade blikseminslag diverse basisscholen 2014
Het college heeft besloten de schade, die in 2014 ontstond door (indirecte) blikseminslag bij openbare basisschool JongLeren, basisschool Olof Palme en basisschool De Duinsprong, volledig te vergoeden. De totale schade bedraagt € 15.732,02.

Stukken

2.

Subsidie restauratie molen Hertogin Johanna van Brabant in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een subsidie van (maximaal) € 25.000 toe te kennen voor de restauratie van de molen ‘Hertogin Johanna van Brabant’ in Drunen.

Stukken

3.

Gunning textielinzameling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gezamenlijk met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk de inzameling van textielafval om niet te gunnen aan Baanbrekers.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan Birmalaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Birmalaan Drunen’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om op de hoek Birmalaan/Bruneilaan in Drunen maximaal 10 woningen (geen appartementen) mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 20 maart 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Birmalaan Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hogere geluidsgrenswaarden te willen vaststellen voor een beoogde woningbouwlocatie aan de Birmalaan in Drunen. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Statenlaan. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 maart 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat over de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat aan te gaan over de Gebiedsversterking De Langstraat (GOL) en de provincie Noord-Brabant, in de persoon van gedeputeerde Y. de Boer, te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente Heusden te ondertekenen.

Stukken

7.

Krediet bouwrijp maken Jan van Eyckhof in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het bouwrijpmaken van het Jan van Eyckhof in Drunen. Samen met de bewoners is een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte. De werkzaamheden starten naar verwachting nog in maart 2015.

Stukken

8.

Stand van zaken transitie sociaal domein maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie maart 2015’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo van F van der Lee Heusden Transparant over dekkingsplan Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer F. van der Lee (Heusden Transparant) over de financiering van het Centrumplan Vlijmen beantwoord.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 3 maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 maart 2015 vastgesteld.

Stukken

11.

Grondverkoop Centrum Vlijmen.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de verkoop van gronden in het centrum van Vlijmen aan Heijmans Vastgoed BV. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 31 maart aanstaande.

Stukken

Uitgelicht