Besluitenlijst 10 november 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 november 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Gebruik materialen in gemeentelijke sportaccommodaties

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een einde te maken aan het gebruik van niet gekeurde of afgekeurde materialen door verenigingen in gemeentelijke sportaccommodaties.

Stukken

2.

Afkoopsom schade aan wegen door HoWaBo

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om akkoord te gaan met een door het waterschap Aa en Maas te betalen afkoopsom van € 128.591 voor schade aan de gemeentelijke wegen door de uitvoering van het project Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

Stukken

3.

Woningbouwplanning 2015-2030

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woningbouwplanning voor 2015-2030 vast te stellen. Deze planning geeft een beeld van het aantal geplande woningen in de gemeente Heusden en waar deze gebouwd worden. Totaal zijn in deze periode 2.980 woningen gepland. De woningbouwplanning is een bijlage bij het voorstel over de uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties. Dat voorstel staat op de agenda van de raadsvergadering op 22 december.

Stukken

4.

Uitgangspunten grondexploitaties 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de uitgangspunten voor de grondexploitaties vanaf 2016 aan te passen (zoals bijvoorbeeld voor de rente en inflatie). Voor de uitgifte van gronden wordt uitgegaan van de laatste woningbouw- en bedrijventerreinplanning. De uitgangspunten worden vertaald in de grondexploitaties per 1 januari 2016 die met de jaarrekening 2015 door de raad worden vastgesteld. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning voor discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’ en het daarmee samenhangende ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor deze locatie in Drunen. Het bestemmingsplan is opgesteld om er de realisatie van een supermarkt mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning liggen gecoördineerd vanaf 19 november 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Tarief hulp bij het huishouden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het uurtarief, voor hulp bij het huishouden in natura en persoonlijke ondersteuning in 2016, vast te stellen op 22,50 euro. Het uurtarief persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden blijft in 2016 14,50 euro.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar Stichting Scala

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaar van Stichting Scala gegrond te verklaren en de al betaalde stichtingskosten over 2013 en 2014 terug te betalen.

Stukken

8.

Grondprijzen 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de uitvoeringsnota grondprijzen 2016 vast te stellen. De nota, in de vorm van een raadsvoorstel, is bestemd voor iedereen die grond van de gemeente wil kopen, huren of in erfpacht krijgen. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2016. De basisprijs voor vrije sectorkavels voor woningen wordt 351 euro per vierkante meter exclusief btw. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 22 december.

Stukken

9.

Regels carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening regels over carbidschieten op te nemen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 22 december aanstaande.

Stukken

10.

Vragen art. 61 Rvo H Vonk D66 Heusden over regionale opgaven

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid H. Vonk (D66 Heusden) over regionale opgaven beantwoord.

Stukken

11.

Vaststelling bestemmingsplan Heusden Buitengebied 2e herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 2de herziening’ ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt een aantal (particuliere) ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 22 december aanstaande.

Stukken

12.

Vaststelling hogere grenswaarden geluid voor Bosscheweg 70a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hogere geluidsgrenswaarden vast te stellen voor een beoogde bedrijfswoning aan de Bosscheweg 70a in Drunen. De geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Bosscheweg.

Stukken

13.

Samenwerkingsovereenkomst GGA regio 's-Hertogenbosch 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de huidige samenwerking voor de Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer in de regio ’s-Hertogenbosch voort te zetten en hiervoor een nieuwe overeenkomst voor 2016 aan te gaan.

Stukken

14.

Openbare besluitenlijst college 3 november 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 november 2015 vastgesteld.

Stukken

15.

Erfpacht bedrijfsgrond Bedrijvenpark Het Hoog voor Aveldi Group BV

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met Aveldi Group BV over een perceel bedrijfsgrond op Het Hoog I ter grootte van 2.811 vierkante meter.

Stukken

Uitgelicht