Besluitenlijst 10 september 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 september 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanvragen laadpaal elektrische autos

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van een aanvrager uit de Zuid-Australië in Drunen om een laadpaal voor een elektrische auto in de openbare ruimte te plaatsen. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de aanvrager de (plaatsing van de) laadpaal zelf financiert. Voor twee andere aanvragen uit de vesting Heusden is helaas geen geschikte mogelijkheid gevonden zodat daaraan geen medewerking wordt verleend.

Stukken

2.

Jaarverslag 2012 monumentencommissie

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2012 van de gemeentelijke monumentencommissie. Het jaarverslag zal worden gepubliceerd op www.heusden.nl.

Stukken

3.

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Heusden vesting

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juli 2013 over het bestemmingsplan “Heusden vesting” voor kennisgeving aangenomen. De afdeling Bestuursrechtspraak heeft het beroep gegrond verklaard. Met deze uitspraak zijn twee plandelen vernietigd. Voor één van deze planonderdelen wordt het bestemmingsplan herzien. Voor het overige is het bestemmingsplan “Heusden vesting” onherroepelijk in werking getreden.

Stukken

4.

Ontwikkeling Glasnet Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ondernemersinitiatief voor de totstandkoming van een coöperatief open glasvezelnetwerk (Glasnet Heusden) te ondersteunen. De gemeente Heusden neemt een aantal aansluitingen af en staat voor een klein deel borg voor Glasnet Heusden. Alle bedrijventerreinen rondom de A59 worden aangesloten, waardoor het ondernemersklimaat een belangrijke impuls krijgt. Het netwerk is in het eerste kwartaal van 2014 operationeel.

Stukken

5.

Samenwerkingsovereenkomst Lokale duurzame energiecooperatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met zes gemeenten voor de oprichting van een Lokale Duurzame Energiecoöperatie. Met deze coöperatie wordt het voor burgers en bedrijven aantrekkelijker om gebruik te maken van duurzame energie en hierin te investeren. Op 16 september a.s. is de ondertekening van de overeenkomst. Begin 2014 wordt er een publieksbijeenkomst over dit onderwerp gehouden.

Stukken

6.

Vaststelling wijzigingsplan buitengebied Heusden gasleiding

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘Wijzigingsplan Heusden Buitengebied Gasleiding’ vastgesteld. Met dit plan wordt het mogelijk gemaakt om de gasleiding tussen de Spieringsstraat en de Veldweg ten zuiden van Oudheusden deels te verleggen. Dit is nodig om de gasleiding te renoveren en geschikt te maken voor interne inspectie. De continuïteit van de gastoevoer is hiermee gebaat.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst 3 september 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 september 2013 vastgesteld.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 27 augustus 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 augustus 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

Begroting 2014 vaststelling

Behandelvoorstel

Het college heeft de begroting 2014 aangeboden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2014 tot en met 2017. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2014 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor de burgers in 2014 vast te stellen. In de raadsvergadering van 7 november 2013 wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

10.

Standpunt schaliegas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de gemeente Heusden schaliegasvrij te verklaren. Ook is besloten om gehoor te geven aan de oproep van de gemeente Boxtel om deze gemeente te steunen in haar strijd tegen schaliegasboringen. Hiermee draagt de gemeente bij aan een duidelijk signaal van Noord-Brabantse gemeenten tegen schaliegaswinning

Stukken

11.

Memo SET reactie Klantenkamer Wet Sociale Werkvoorziening

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een memo voor de Klantenkamer WSW. Het memo is een antwoord op de eerdere reactie van de Klantenkamer WSW op de nota ‘Iedereen doet mee’, die afgelopen juni door de raden van de Midden-Langstraatgemeenten is vastgesteld.
Tegelijkertijd hebben ook de colleges van Waalwijk en Loon op Zand met het memo ingestemd. Het memo zal uit naam van de drie colleges worden toegestuurd.

Stukken

Uitgelicht